Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Historiek

 

 

Even voorstellen

 

UDL Brugge is een culturele vereniging voor senioren die in 1976-1977 is ontstaan op initiatief van journalist Hugo Vrielynck, Michiel D’haene en schepen mevrouw Maes-Van Robaeys. UDL is een belangrijke schakel binnen het grote sociaal-culturele raderwerk van de stad. Hoofdbedoeling is, aan het steeds groter wordende segment van de bevolking, ruime kansen te bieden tot verdere intellectuele ontplooiing en culturele verrijking.

 

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging bepaalt trouwens

 

Artikel 3.

 

De vereniging heeft de senioren als doelgroep en wil bijdragen tot een brede algemene en sociaal-culturele vorming van haar leden. Dit gebeurt via het organiseren van interessante kwalitatieve activiteiten op diverse terreinen: cultuur, kunst, ethiek, filosofie, muziek, film, geschiedenis, actualiteit en maatschappelijke problemen, wetenschappen (positieve wetenschappen, geesteswetenschappen, economie), geneeskunde, bedrijfswereld, derde wereld.

De activiteiten van UDL-BRUGGE bestaan ondermeer uit voordrachten, cursussen, lectuur, bedrijfsbezoeken, uitstappen, reizen, film en ontspanning.

 

 

Activiteiten van de UDL

 

Om deze doelstellingen te realiseren worden in eerste instantie zestien hoogstaande voordrachten geprogrammeerd, gegeven door eminente sprekers uit de universitaire, politieke, culturele of journalistieke wereld. Deze voordrachten vinden telkens plaats op maandagmiddag van eind september - begin oktober tot april.

Deze voordrachten vormen ontegensprekelijk de kern van de UDL-activiteiten. In de loop van de voorbije jaren werden hieraan een waaier toegevoegd: cursussen die o.m. gaan over kunstgeschiedenis, muziek, architectuur, geschiedenis. Er is een Brugs Vierluik waarin telkens bepaalde facetten van Brugge en omgeving bestudeerd worden. Er is een denkatelier waarin de deelnemers een filosofisch werk bestuderen en in kleine groepen en in een paar plenaire vergaderingen bespreken … Ook culturele reizen, daguitstappen, informatica- en fotografiecursussen, filmforum en een denkatelier maken deel uit van de rijk gevulde programmabrochure van de UDL.

 

 

Doelpubliek

 

Toch is de Universiteit Derde leeftijd geen elitaire vereniging waar enkel academisch geschoolden zich kunnen in thuis voelen. Wie intellectueel nieuwsgierig is – ‘La curiosité intellectuelle sera toujours le plus joli défaut’ – wie belangstelling wil opbrengen voor de snelgroeiende evolutie binnen onze maatschappij, m.a.w. wie zich intellectueel en cultureel wil blijven verrijken, zal bij de UDL een antwoord vinden op zijn zoektocht naar verdere persoonlijke ontplooiing.

De UDL wil echter nog iets meer brengen dan ontwikkeling voor de geest. De vereniging wil een sociaal netwerk vormen waar senioren met gelijklopende interesses, in een familiale sfeer samen kunnen genieten en onderling van gedachten wisselen.

Belangrijk hierbij is ook aan te stippen dat de UDL een open, pluralistische vereniging is die politiek en filosofisch ongebonden is en de levensbeschouwelijke verscheidenheid van haar leden, binnen het kader van de universele verklaring van de  rechten van de mens en de rechten van het kind, respecteert en waardeert.

Deze open ingesteldheid valt trouwens ook af te lezen uit de rijke verscheidenheid aan sprekers die door de UDL worden uitgenodigd.

 

UDL Brugge is een erg dynamische vereniging – dit wordt trouwens duidelijk onderstreept door het steeds groeiend aantal leden, nu al meer dan duizend! – die met het vernieuwde en verjongde bestuur zich verder enthousiast wil inzetten om de twee pijlers, het sociale en het culturele, harmonieus verder uit te bouwen.

 

 

En verder

 

De voorbije jaren heeft UDL ook enkele sociale projecten financieel ondersteund: dit was o.m. het geval voor Uze Plekke, Wieder, Ter Dreve, Het Vlot, Foton, De Ark, Sjalom, Ons tehuis en vorig academiejaar vzw Ter Muiden en Het Labyrint, waarbij ieder van die instellingen een cheque van 1000 à 1500 euro mocht ontvangen

Die uitreiking gebeurt tijdens het jaarlijkse ledenfeest in de stadshallen, dat telkens muzikaal wordt ingekleed en meteen ook de afsluiting betekent van het academiejaar.

 

 

 

 

HISTORIEK VAN UDL-BRUGGE

 

De oorsprong van de Universiteit voor de Derde Leeftijd ligt in Toulouse, waar in 1973 prof. Vellas startte met een ‘Université du Troisième Age’.

Bij ons, in Vlaanderen, bestond er al in 1950 een vzw ‘De derde leeftijd’ met als ondertitel ‘Werk der Ouden van dagen’ dat in 1976 werd omgedoopt tot ‘Vereniging ter Promotie van de senioren’.

Deze vzw had in elke provincie een secretariaat en voor West-Vlaanderen lag dit in Roeselare. De West-Vlaamse vzw kende het initiatief van prof. Vellas uit Toulouse.

De eerste cursus in België dateert van juni 1975 en die vond plaats in Charlerloi. Ze lag aan de basis van de eerste Vlaamse leergangen in Antwerpen in september 1975. Begin 1976 volgden Kortrijk en Gent en in 1976-77 kwamen Leuven en Brugge aan de beurt.

Zes jaar later waren er al bij de 100 UDL-afdelingen met samen ongeveer 75 000 ingeschrevenen.

Op dinsdag 11 mei 1976 werd in de trouwzaal van het Brugse Stadhuis een eerste werkvergadering gehouden met als opdracht ‘een voorbereidende bespreking met betrekking tot het inrichten van een instelling voor culturele vorming van de gepensioneerden’. Deze vergadering werd geleid door bestendig afgevaardigde Hilaire De Fauw die het doel als volgt formuleerde: ‘de culturele verheffing van ALLE mensen van de derde leeftijd’. Hij deelde mee dat de Provincie dit initiatief wilde begeleiden in verschillende West-Vlaamse steden en dat de Provincie hiertoe al een werkgroep had opgericht met o.m. mevrouw Maes-Vanrobaeys, Hugo Vrielynck en mevr. Simonne De Nave uit Brussel.  Men zocht een naam en koos uiteindelijk voor Universiteit voor de Derde Leeftijd.

Nadat op 22 juni 1976 de Stedelijke Raad van de Derde Leeftijd het licht op groen gezet had voor dit initiatief, kwam op 11 januari 1977 een plaatselijk comité samen met mevr. Maes-Vanrobaeys, mevr. Simonne De Nave en de heren Hugo Vrielynck en Michiel D’haene.

Op donderdag 3 maart 1977 had in het stedelijk Muziekconservatorium de plechtige openingszitting plaats van de Brugse UDL met een lezing door prof. Brugmans, ererector van het Europacollege, ‘Europa en het jaar 2000’. De start was bescheiden met een dertigtal leden, maar het duo Vrielynck-D’haene wist de UDL uit te bouwen tot een bloeiende culturele vereniging die in 1990, jaar waarin de eerste voorzitter Hugo Vrielynck overleed, ongeveer 600 leden telde. In 1989 had Julien Vandeweghe de taak van voorzitter overgenomen. In 1993 werd hij opgevolgd door Jozef Deman die op zijn beurt de fakkel doorgaf aan Willy Verriest in 1997. Hij vervulde deze functie tot 2003. In september 2003 werd de heer Stef D’haene, zoon van één van de mede-oprichters van UDL, voorzitter. UDL-Brugge is deze mensen grote dank verschuldigd want onder hun stuwende kracht en die van hun bestuursleden, bloeide en groeide de UDL tot een vereniging van meer dan 1000 leden.

Sinds september 2015 is de heer Patrick Deruwe  voorzitter van de vereniging.