Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Brugs Vierluik 44ste Academiejaar 2021-2022

Beste lid van UDL,
deelnemer aan de cursus ‘Brugs Vierluik’

U bent ingeschreven voor de cursus Brugs Vierluik.

De gezondheidsmaatregelen die genomen zijn door het Grootseminarie laten niet meer toe om de twee volgende lezingen van het Brugs Vierluik op 9 december en 16 december 2021 te laten plaatsvinden. Met spijt in het hart moeten wij deze beslissing nemen. We bekijken nog of we een oplossing kunnen vinden om de twee overige lezingen op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Wij danken u alvast voor uw aanwezigheid op de vorige lezingen en wensen u een gezond eindejaar toe.  

Voor het bestuur

José De Backer, verantwoordelijke voor de cursus Brugs Vierluik

 

18 november 2021

U bent ingeschreven voor de cursus Brugs Vierluik. 

Wij starten op donderdag 18 november 2021.

Daar ieders gezondheid de eerste prioriteit blijft, maken wij met u - in ieders belang - enkele afspraken.

- Bij het binnenkomen van het Grootseminarie dragen wij een mond-masker. Wij houden dit aan gedurende de lezing en bij de koffie nemen wij het enkel weg nadat wij neerzitten aan tafel.

- Men zal dan ook uw Covid Safe Ticket scannen. Hou het dus a.u.b. klaar, samen met uw identiteitskaart. Zo verloopt dit dan vlot. 

- In het auditorium is een CO2 meter aanwezig. We zullen die minutieus in het oog houden en indien nodig de ramen openzetten. Daardoor kan het frisser worden in de zaal. Hou er rekening mee.

- Wil zeker vroeg genoeg komen zodat de lezing op tijd kan beginnen.

En u begrijpt al dat wij enkel personen kunnen toelaten met een geldig Covid Safe Ticket.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze maatregelen, maar laat u zeker niet afschrikken.

Wij zien er naar uit om u te verwelkomen.

Voor het bestuur
José De Backer, verantwoordelijke voor de cursus ‘Brugs Vierluik’.

 

 
 
 
 
 
 
 

Brugs Vierluik 2021-2022

1. Wie bestelde Michelangelo’s Madonna met het Kind?  -   Dr. Jan Vandemoortele 

Michelangelo’s Madonna met Kind is het enige beeld van de grootmeester dat zich in het Belgisch kunstpatrimonium bevindt. Kunsthistorici beschrijven het marmeren beeld in lovende taal: ‘een van de mooiste en tevens mysterieuste Madonna’s van Michelangelo’; ‘een van zijn mooiste kunstwerken, alhoewel minder bekend’.

Victor Hugo beschreef het als ‘een wonderbaarlijk meesterwerk’. Een uniek aspect van het beeld is dat we geen zekerheid hebben omtrent de opdrachtgever, en evenmin over de betekenis van het beeldhouwwerk. Op basis van archiefonderzoek en de historische context verduidelijkt de lezing beide aspecten. Het biedt een antwoord op de twee vragen: Wie bestelde het beeld? Wat stelt het voor?


2. Simon Stevin (1548-1620). Hij veranderde de wereld.  -  Prof. Guido Vanden Berghe

Simon Steven was een belangrijke  ingenieur en rekenkundige omdat hij eigenlijk de eerste was die een theoretische ondergrond zocht voor praktische problemen. Hij was de eerste die de draad weer opnam van de mechanica en de hydraulica, wetenschappen waar  het van Archimedesgeleden was dat er nog wat veranderd was. De meest markante nieuwigheden in zijn werk worden behandeld en er wordt aangetoond dat hij hiermee de wereld tot op heden heeft beïnvloed. Er wordt stilgestaan bij de afstamming en turbulente levensloop van Simon Stevin. Tot slot wordt een blik geworpen op de geschiedenis van zijn standbeeld dat in 1846 in Brugge opgericht werd.
 

3. De vroegste ontwikkeling van Brugge herbekeken; de portus tussen 850 en 1127  -  Prof. Jan Dumolyn

De vroegste geschiedenis van Brugge is onduidelijk en fragmentarisch. Meestal wordt de ontwikkeling van onze stad vóór de kroniek van Galbert van Brugge (1127) beschreven als een opeenvolging van onsamenhangende stereotiepen: een burcht, de Noormannen, de graven van Vlaanderen etc. Tijdens de laatste jaren werden er nieuwe visies ontwikkeld op de Brugse stadsvorming. Deze lezing is een nieuwe synthese over de belangrijkste sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen.
 

4. De militaire stadsomwalling van Brugge anders bekeken  -   De heer Jan D'hondt

De stadsvesten, waar vandaag op wordt gewandeld, gelopen en gefietst, gaan terug tot het einde van de 13de eeuw. Wegens de groei van de middeleeuwse handelsmetropool werd in 1297 - 1299 overgegaan tot het graven van een tweede en dubbele omwalling met zeven stadspoorten. Lange tijd was de militaire functie de belangrijkste reden voor de aanleg en het onderhoud van deze omwalling. Tegen het eind van de 18de eeuw was dergelijke verdedigingsgordel niet meer van deze tijd en lag hij er wat verwaarloosd bij. Halfweg de 19de eeuw rijpte het idee bij het stadsbestuur om de vesten om te vormen tot een groene wandelgordel. Tussendoor bewezen de stadsvesten hun dienst als standplaats voor de vele windmolens die Brugge telde. Ook in de 19de eeuw blijkt dat, ondanks het ongenuanceerde cliché dat Brugge de Industriële revolutie had gemist, delen van de stadsvesten werden 

Wanneer? Donderdagen 18 november en 2 – 9 – 16 december 2021.
Begin?  Telkens om 14.30 uur.
Waar?  Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge.
              Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid.
Inschrijven?
Door overschrijving van € 33 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

 CBV653   Lid(nr.) … (Naam en Voornaam) …   

 

Verantwoordelijk bestuurslid: José De Backer, 050 38 96 52 

 
 
 
 

 

 

 

Brugs Vierluik 2019-2020

21 November 2019

1. Brugge in de beeldende kunst van het fin-de-siècle
een opvallend pittoreske hoofdstad van het symbolisme

Dr. Stefan Huygebaert

Het geschilderde, getekende, of in prent gebrachte Brugse stadsbeeld heeft in essentie twee gezichten: een pittoresk – letterlijk: schilder(ij)achtig – en een mysterieus. De stad van veel bezoekers en een plek van eenzaamheid.
Of nog: ‘Brugge die Scone’ en ‘Bruges-la-Morte’. Die dubbele aantrekkingskracht speelt tot op vandaag – denk maar aan de film In Bruges, waar het massatoerisme en het morbide elkaar vinden.

 
 
 
 

Deze lezing bevraagt hoe deze twee interpretaties van eenzelfde stad zich in de kunst van ca. 1880 tot 1914 vertaalden, toen internationale kunstenaars en schrijvers Brugge bezochten en in beeld brachten. Waarin zit het verschil tussen het Brugge van de affiches, de postkaartjes en de koekendozen, en het Brugge van weemoedige schilderijen? Zijn die twee wel goed te onderscheiden? Hoe verhouden de leden van de ‘Brugse school’ (Flori Van Acker, Louis Reckelbus, …) van wie niet weinig schilderijen Brugse huiskamers sieren, zich tot symbolisten (Fernand Khnopff, Xavier Mellery)? 
Deze lezing probeert aan de hand van onderzoek op enkele grote en kleine namen uit de kunstgeschiedenis antwoorden op deze vragen aan te reiken.

 

 

28 November 2019

2. Het Gruuthusehandschrift 

Em. prof. dr. Johan van Iseghem

Brugge was in 2007 ineens te klein. Het beroemde Gruuthusehandschriftuit de jaren 1400, tot zolang in lokaal privébezit, bleek verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De krantenkoppen trilden van verontwaardiging nu zoveel nationale glorie ‘schaamte-loos’ aan Nederland was afgestaan; en al wie ooit op school het klaaglied over Egidius had gelezen, voelde zich plotseling zo verloren als de maker daarvan.

 
 

Toch wisten veel hard roepende Vlamingen nauwelijks wat dat handschrift nu eigenlijk voorstelde. Wat staat er in die collectie? Wat is het belang ervan? En hoe ziet dat fameuze ‘boek’ eruit? Hadden de heren van Gruuthuse er trouwens wel iets mee te maken? 

 

 

5 December 2019

3. Schilders en rederijkers in Brugge tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw

Dr. Samuel Mareel

Vooral sinds de achttiende eeuw en de ontwikkeling van de geesteswetenschappen hebben de studie van de beeldende kunsten enerzijds en die van de literatuur anderzijds zich steeds meer van elkaar verwijderd. Ook vandaag houden kunsthistorici de blik vooral gericht op het beeld, de literatuurwetenschappers op de tekst. 

De grenzen tussen literatuur en de beeldende kunsten blijken in het verleden echter minder strak te zijn geweest dan de studie ervan vandaag laat vermoeden. In deze lezing gaan we op zoek naar raakvlakken tussen literatuur en de beeldende kunsten in het vijftiende- en zestiende-eeuwse Brugge. Wij kijken vooral naar de contacten en interacties tussen Brugse schilders en de lokale gemeenschap van rederijkers. Die waren in Brugge verenigd in twee van de oudste en beroemdste kamers uit de Nederlanden: De Heilige Geest en De Drie Santinnen.

 
 

Schilders waren vaak lid van een kamer; sommigen schreven ook zelf poëzie. Kamers bestelden schilderijen bij lokale schilders en schilders en rederijkers werkten samen in de organisatie van processies en blijde intredes. Een van de meest fascinerende Nederlandse boeken uit de 16deeeuw, De warachtighe fabulen der dieren(1567), is het resultaat van een samenwerking tussen een schilder en rederijker uit Brugge, namelijk Marcus Gerards en Eduard de Dene.

 

 

12 December 2019

4. Ribberolen, godsche kaloten en pommadekoppen: taal en politiek in 19de-eeuws Brugge

Prof. dr. Wim Vandenbussche 

De Brugse gemeenteraad was in de late negentiende eeuw een woelig strijdtoneel tussen verdedigers van het Nederlands en voorstanders van het Frans.  Maar ook in het ruimere sociale stadsleven was de frictie tussen deze talen én het dialect dagelijks aanwezig.  Op basis van originele archiefdocumenten uit diverse Brugse verzame-lingen, en met ruim 20 jaar onderzoek als ruggensteun, proberen we het vermakelijke en ontluisterende taallandschap in Brugge te schetsen zoals het er 150 jaar geleden uitzag.  

Wanneer? Donderdagen  21 - 28 november en 5 - 12 december 2019.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie Potterierei 72, 8000 Brugge.
              Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 31 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV640   Lid(nr.) … (Naam en Voornaam)…   

Verantwoordelijk bestuurslid: José De Backer, 050 38 96 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


Brugs Vierluik 2018-2019

1. De adel in het Brugse Ommeland

Geert Gruyaert

De adel: waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij?

Na een historische schets (van de Middeleeuwen over de Spaanse en Oostenrijkse periode tot aan de Franse revolutie) en een verklaring van de diverse “soorten” adel, gaan wij in deze lezing dieper in op het dagelijkse leven van de edellieden en hun personeel. We staan stil  bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven, de gebruiken en het patrimonium.

Bij de herinvoering van de adel in 1815 en later in België in 1830, breekt een nieuw tijdperk aan: de Belgische adel op vandaag. Hoe zit het met de huidige adellijke titels en zijn deze erfelijk?

Wie is op vandaag nog van adel?
Worden er nog titels uitgereikt?
Wat is een kwartierstaat?
Of… hoe moet je sabreren?

Deze lezing wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden uit het Brugse Ommeland.

 
 

2. De ‘Blyde Inkomste’ van Margaretha van York in Brugge

William De Groote

550 jaar geleden, op 3 juli 1468, huwt Karel de Stoute zijn derde echtgenote, Margaretha van York in Damme. Nadien volgt dezelfde dag nog de ‘Blyde Inkomste’ in Brugge. Het wordt een exuberant feest dat negen dagen zal duren. Het laatste grote feest van de Bourgondiërs!
Het is een climax voor Brugge…maar ook het begin van het einde! Het wordt immers de aanzet tot de zwanenzang van zowel het Huis van Bourgondië als die van de handelsmetropool Brugge!
Margaretha van York (1446 – 1503), deze moedige, gecultiveerde, maar helaas kinderloze vrouw, staat centraal in de afwikkeling van de Honderdjarige Oorlog, de Rozenoorlog en de Vlaamse opstanden.
De laatmiddeleeuwse periode (1350 – 1530) wordt ook in  belangrijke mate mede gedetermineerd door een reeks andere zeer merkwaardige vrouwen die vooral door problemen in verband met de erfopvolging een sleutelrol hebben vervuld in deze turbulente tijden, zoals Eleonora van Aquitanië, Isabelle de France, Margaretha van Male, Elisabeth Woodville (The White Queen) en Maria van Bourgondië … tot Margaretha van Oostenrijk en Louise van Savoye, die deze rumoerige periode afsluiten met de Damesvrede van Kamerijk in 1529.

3. Kathedraal-verhaal met een andere kijk

Johan Catrysse

Een dag die velen zich misschien nog wel herinneren: 25 januari 1990. Toen waaiden er leien van het dak van de Sint-Salvatorskathedraal de Steenstraat in. Het werd de aanleiding om toch maar sneller werk te maken van een grote onderhoudsbeurt van het ‘gebouw’ kathedraal.
Misschien zijn er nog vage herinneringen aan de doeken die voor de toren gehangen werden om een beeld te kunnen vormen van de  verschillende voorstellen van ‘herdesign’.
Nu, zowat 30 jaar later, tekenen we voor het eindpunt, ’orgelpunt’, van die lange restauratieperiode van de Brugse kathedraal.
En daarom een verhaal, niet zozeer over het prachtige historische gebouw, niet zozeer over het uitzonderlijke kunstpatrimonium, maar wel met veel weetjes en achtergrondsinformatie uit deze lange restauratieperiode, en een blik achter de schermen van het dagelijkse beheer van deze beschermde monumentale Brugse kathedraal.

4. De Napoleonisten in Brugge (1842-1872 en 2017-…). Heimwee naar een verloren tijd?

Bert Gevaerts

In 1815 werd Napoleon verslagen bij Waterloo, waarna hij verbannen werd naar Sint-Helena. Zes jaar later stierf de eens zo machtige keizer op dit godvergeten eiland…
Europa kon weer opgelucht ademhalen. De tiran was eindelijk dood en zou nooit meer terugkeren!
Verslagen? Verbannen? Gestorven? Nooit meer terug-keren? Niets was minder waar! Want amper 25 jaar na Waterloo werden in tal van Europese steden verenigingen opgericht door veteranen uit de Grande Armée, het ooit zo roemrijke leger van Napoleon. Ook in Brugge ontstond een Société Fraternelle et Philanthropique des Anciens Frères d’Armes de l’Empire Français, die meer dan 250 oude wapenbroeders wist te verenigen.
Wat trok deze vijftigplussers aan om lid te worden van een veteranenvereniging, waar de zogezegde tiran nog steeds verheerlijkt werd? Wie waren de leden van deze vereniging? Waarmee hielden zij zich bezig? En waarom hield deze vereniging op te bestaan, maar werd zij in 2017 opnieuw opgericht?

Wanneer? Donderdagen  22 - 29 november en 6 - 13  december 2018.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie Potterierei 72, 8000 Brugge.
           Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 31 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV623   Lid(nr.)….      (Naam en voornaam)….     

Verantwoordelijke bestuurslid:  José De Backer, 050 38 96 52

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

UDL Brugs Vierluik 2017-2018

Brugs Vierluik

1. De saga van het spoor in Brugge    
Frans Waeyaert

Stel je voor dat we nog leven in het begin van de negentiende eeuw. Er zijn geen auto's, geen fietsen, geen vliegtuigen, geen treinen. We moeten onze verplaatsingen te voet doen of op een paard rijden. De rijke klasse kan zich in een koets verplaatsen of per boot reizen, zoals bv. met de barge naar Gent.

De komst van de spoorweg vanaf 1835 zal een ingrijpende wijziging in onze mobiliteit teweegbrengen.

Het verhaal van de aanleg van de spoorwegen in Brugge, de vele politieke bemoeiingen, de invloed van belangrijke figuren en de enorme problemen die de spoorwegen in Brugge met zich meebrachten, worden in deze lezing gebracht door ex-spoorwegman Frans Waeyaert gestof-feerd met unieke archiefstukken en zeldzame foto's.

2. Kanunnik Joris van der Paele aanbidt Jezus in aanwezigheid
van O.-L.-Vrouw, Sint-Joris en Sint Donaas

Jean Luc Meulemeester

Tot de voornaamste schilderijen van het Brugse Groeningemuseum behoort het paneel ‘Kanunnik Joris van der Paele aanbidt Jezus in aanwezigheid van O.L.Vrouw, Sint-Joris en Sint-Donaas’ geschilderd door Jan van Eyck. Het werd al tientallen keren bestudeerd en honderden artikels verschenen over dit schilderij. Toch geraakt de Bruggeling er niet op uit gekeken: massa's details, zo geraffineerd en zo realistisch. Alleen over de iconografie, de symboliek en de iconologie kan men uren vertellen. En toch blijven er nog vragen over bestaan. Waar hing het kunstwerk precies in Sint-Donaas?

Waarom houdt de heilige een kruisstaf vast? Waarom werd het in de achttiende eeuw betiteld als de aanbidding van de wijzen? Waarom is het besteld? En zoveel meer... maar misschien krijgt u tijdens deze lezing al de antwoorden op die vragen.
 

3. Prof. Dr. Joseph Sebrechts en de verdwenen klinieken in Noord Brugge

Dr. William De Groote

Tot diep in de negentiende eeuw lieten slechts de armen en de sukkelaars zich verzorgen in ziekenhuisinstellingen. De belangrijkste stichtingen in Brugge waren vooral in het zuiden van de stad gelegen, nl. het Sint-Janshospitaal, dat de voorloper was van een algemeen ziekenhuis,  Sint-Juliaan-Ten-Dullen, dat instond voor de opvang van de psychiatrische patiënten en de Magdalenaleproserie die gelegen was buiten de tweede stadsomwalling tussen Smedenpoort en Boeveriepoort.

Tevens waren er  nog enkele kort-opvangtehuizen of passantenhuizen actief zoals Sint-Joos, O.L.Vrouw van Nazareth, Sint-Niklaas... In het noorden van de stad was  enkel Ter Potterie een korte tijd actief als hospice.

Medici, chirurgijns, barbiers en vroedvrouwen voerden hun activiteiten uit aan huis en de patiëntenthuiszorg gebeurde vooral door de Kastanjeboomzusters en de Cellebroeders.

De prille wetenschappelijke ontwikkeling van de geneeskunde en vooral de ontplooiing van de chirurgie in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgden ervoor dat ook de burgers zich moesten laten opnemen in een instelling voor hun medische verzorging.

Daardoor ontstonden in de twintigste eeuw een reeks private klinieken in Brugge, die vooral gelegen waren in het noordelijk stadsdeel. Met uitzondering van het Sint-Franciscus-Xaveriusziekenhuis zijn die nu allemaal verdwenen.

De grootste van deze nieuwe zorginstellingen was de Sint-Jozefskliniek, die uitgroeide tot een top-chirurgisch centrum in de eerste helft van de twintigste eeuw, onder  impuls van prof. dr. Joseph Sebrechts.

4. Juan Louis Vives, de geestelijke vader van het Brugse OCMW

Bert Gevaert

In de schaduw van het paleis van Lodewijk van Gruuthuse staat een onopvallend standbeeld waar bijna geen enkele Bruggeling, laat staan een toerist, ooit aandacht aan besteedt. Een beetje meewarrig - niet gewaardeerd? - kijkt Juan Louis Vives (1492-1540) van op zijn sokkel naar het reilen en zeilen in het Brugge van vandaag.

De meeste geïnteresseerden weten wel dat Vives een Spaanse humanist was die een werk schreef over de aanpak van de armoede in de stad, maar weinigen weten hoe revolutionair zijn werk wel was.

Met deze lezing willen wij Vives uit de schaduw halen en de plaats geven waar hij recht op heeft, niet als utopist zoals zijn Engelse collega Thomas More (1478-1535), maar als pragmatisch idealist.

Na een schets van de historische en culturele context van het zestiende-eeuwse Brugge, gaan we dieper in op Vives' leven en werk. Uiteraard wordt de meeste aandacht besteed aan zijn hoofdwerk De Subventione Pauperum 

(De steun aan armen) waarbij we vooral naar de linken zoeken met de hedendaagse sociale voorzieningen. Zouden we nog iets kunnen leren van Vives?

Wanneer? Donderdag  23 - 30 november en 7 - 14  december 2017.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie Potterierei, 72, 8000 Brugge.
Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 31 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV605   Lid(nr.)….      (Naam en voornaam)….     

Verantwoordelijke bestuursleden:
                                            Trui Verhaeghe, 050 39 14 34 en José De Backer, 050 38 96 52                                            

_________________________________________________________________________

 

 

 

UDL Brugs Vierluik 2016-2017

Brugs Vierluik

1. Brugge en de dood

Jo Berten

De ontkerkelijking in onze gewesten brengt o.a. met zich mee dat veel riten, voorwerpen, gewoonten en uit-drukkingen rondom de dood dreigen verloren te gaan. Dit funerair erfgoed moet dringend geboekstaafd worden. We kunnen er ook lezingen over geven en dan op zoek gaan naar begrafenisrituelen en funeraire sporen in Brugge. We kunnen het dan hebben over: bidders, de kleine toer, de dure zerken onder een kerkgoot, de bevoorrechte altaren, berechting voor de armen, doodschuld, en andere typische Brugse uitdrukkingen in verband met de dood. Want ook in Brugge was de dood ... doodgewoon.

2. Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

Ludo Meulebrouck

Het Hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie behoort tot één van de oudste locaties in Brugge waar aan ziekenzorg werd gedaan in Brugge (sinds 1276).
Het museum en vooral de barokke kerk stralen een fenomenale rust uit waar het Onze-Lieve-Vrouwebeeld sinds het einde van de dertiende eeuw wordt vereerd  en ter wiens eer de Bruggelingen, sedert de slag bij de Pevelenberg in 1304 en tot op heden, jaarlijks de Blindekensprocessie houden en een kaars offeren, als dank voor de behouden terugkeer van het leger.
Vanaf 1831 kreeg de Potterie ook bekendheid als bedevaartsoord voor de zalige Idesbald.
Dhr. Ludo Meulebrouck zal aan de hand van de bouwgeschiedenis en met behulp van het nodige beeldmateriaal het verhaal brengen van de meer dan 700-jarige geschiedenis van de Potterie, van de kunstwerken, van de zusters en van de zalige Idesbald.
Begin 2016 zijn er nog vijf zusters woonachtig in het klooster.

3. Joseph Ryelandt, Brugse musicus

David Vergauwen

De laat-romantische componist Joseph Ryelandt was een telg uit een vermogende Brugse familie die Franstalig was en katholiek. Ryelandt zou uitgroeien tot één van de voornaamste Belgische componisten van zijn generatie. Zo componeerde hij in 1904 een verzameling liederen op teksten van Guido Gezelle, schreef hij symfonieën, sonates, klavierminitatuurtjes en ook oratoria, waaronder het magistrale ‘Agnus Dei’ opgedragen aan paus Pius X. Zijn oeuvre baadt in een religieuze filosofische sfeer, waarbij zijn interesse in katholieke mystiek en religieuze gevoeligheid nooit ver weg is. Ryelandt werd in 1924 benoemd tot directeur van het Brugse conservatorium, hij werd in de adelstand verheven en ligt begraven op het kerkhof van Sint-Pieters. Aan de hand van enkele luistervoorbeelden brengen we zijn leven, zijn oeuvre en zijn visie voor u in kaart.

4. Heksen en heksenvervolgingen in Brugge

Bert Gevaert

Heksen en heksenvervolging spreken vandaag sterk tot de verbeelding en duiken op in tal van films, boeken en stripverhalen.
Vaak worden de feiten wat overdreven en dikt men vooral de cijfers sterk aan. Er zijn geen honderdduizenden, laat staan miljoenen mensen op de brandstapels beland, integendeel.  In onze streken kwamen veel minder heksen om dan men altijd heeft aangenomen.
In Brugge werden tussen 1468 en 1687 ongeveer 130 personen - vooral vrouwen - met hekserij in verband gebracht; slechts een beperkt aantal stierf een gewelddadige dood ten gevolge van de aanklachten. Wie waren die ongelukkigen? Wat waren de beschuldigingen die tegen hen geuit werden en hoe werden bij hen de bekentenissen afgedwongen?
Aan de hand van authentieke verslagen van heksenprocessen en overvloedig beeldmateriaal zal de spreker een genuanceerd beeld schetsen van één van de zwartste bladzijden uit de Brugse geschiedenis.

Wanneer? Donderdagen  24 november en 1 - 18 - 15  december 2016.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie Potterierei, 72, 8000 Brugge.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 29 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV586  Lid (nr.) ….      (Voornaam en Naam) ….     

Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

UDL Brugs Vierluik 2015-2016

NIEUWE LOCATIE:  AULA GROOTSEMINARIE  Potterierei 72, 8000 Brugge

1. De Geschiedenis van Het Heilig Bloed en van de Heilige Bloedprocessie in  Brugge

William De Groote

Deze lezing belicht multipele facetten rondom Brugges belangrijkste relikwie, deze van het Heilig Bloed: zoals de Heilige Bloedkapel, de Edele Confrérie van het Heilig Bloed en de Heilige Bloedprocessie.
Het verhaal gaat ook over de opeenvolgende bouwfases van het uitzonderlijke kapellencomplex van de Basiliek van het Heilig Bloed.
Er is ook aandacht  voor de symboliek van de ‘Pelikaan’ en voor bijzondere figuren zoals ‘paster’ Louis Van Haecke.
Finaal wordt een virtueel bezoek gebracht aan de Basiliek en de schatkamer van de Confrérie van het Heilig Bloed.

2. Het menselijke Brugge. 
Over bijgeloof en uitschuivertjes.

Jo Berten

Op zoek naar allerlei vormen van bijgeloof en allerhande uitschuivertjes in het onuitputtelijke Brugge.
Geenszins om de toe-hoorders naar het ware geloof te brengen en nog minder om met een pot rode kladverf fouten in het Brugs stadsbeeld aan te stippen. Maar wie is niet ergens bijgelovig en wie maakt nooit een fout? Het kleurt gewoonweg onze stad ‘menselijk’.

3. Joseph Reylandt, Brugse musicus

David Vergauwen

De laat-romantische compo-nist Joseph Reylandt was een telg uit een vermogende Brugse familie die Franstalig was en katholiek. Reylandt zou uitgroeien tot één van de voornaamste Belgische componisten van zijn generatie. Zo componeerde hij in 1904 een verzameling liederen op teksten van Guido Gezelle, schreef hij symfonieën, sonates, klavierminitatuurtjes en ook oratoria, waaronder het magistrale ‘Agnus Dei’ opge-dragen aan paus Pius X.
Zijn oeuvre baadt in een religieuze filosofische sfeer, waarbij zijn interesse in katholieke mystiek en religieuze gevoeligheid nooit ver weg is.
Reylandt werd in 1924 benoemd tot directeur van het Brugse conservatorium, hij werd in de adelstand verheven en ligt begraven op het kerkhof van Sint-Pieters.
Aan de hand van enkele luistervoorbeelden brengen we zijn leven, zijn oeuvre en zijn visie voor u in kaart.

Door ziekte van David Vergauwen wordt het 'Burgs Vierluik' van 10 december 2015 vervangen door Bert Gevaert 'Napoleon in Brugge en het Leiedepartement'.

Napoleon in Brugge. Foto erfgoed Brugge.

4. Brugge in affiches.

Pol Martens

Toen Pol Martens enkele jaren geleden begon aan een verzameling Brugse affiches realiseerde hij dat elke affiche een verhaal met zich meedraagt. Soms lijkt zo'n verhaal een verrassende babbel met een toevallige passant. Een andere keer zoiets als een onverwacht weerzien met een oude schoolkameraad.
Aan de hand van zijn collectie vertelt Pol Martens het levensverhaal van onze stad in de voorbije honderd jaar.

Wanneer?  Donderdagen  26 november 3 - 10 en 17 december 2015.

Begin?  Telkens om 14.30 uur.

Waar? Opgelet ‘Nieuwe locatie’! Aula Grootseminarie Potterierei 72, 8000 Brugge.             Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime pakeermogelijkheid.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 29 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV564      (Lidnr.)…       (Voornaam en Naam)…

Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34
_________________________________________________________________________________________

 

 

UDL Brugs Vierluik 2014-2015

Brugs Vierluik

1. MET BIG BROTHER IN HET MIDDELEEUWSE BRUGGE 

 J.L. Meulemeester                              

Hoe zag een middeleeuwse stad eruit? Hoe leefden de mensen op straat? In welke huizen woonden ze? Hoe zag het interieur van een middeleeuwse woning eruit? Brugge is van dit alles een schitterend schoolvoorbeeld. Tijdens deze voordracht wandelen we doorheen Brugge tijdens de vijftiende eeuw en maken kennis met de leefgewoonten, de leefwereld van de middeleeuwse mens.

Brugge Braamber

2. BRUGGE EN DE BIJBEL

Jo Berten

‘'t Is wonder hoe de Brugse stad, bijna heel 't Heilig land bevat’, zo dichtte Guido Gezelle en we nemen hem tijdens die lezing op zijn woord. Waar zijn er verwijzingen naar de Bijbel te vinden in Brugge? Uiteraard op vele schilderijen in Brugse musea, maar die laten we buiten beschouwing. We zoeken Bijbelse taferelen in het straatbeeld en in de kerken speuren we naar minder bekende Bijbelse gegevens: toonbroden, mannaregen, de Ark van het Verbond, Samson, mirakels tijdens de vlucht naar Egypte... Daarbij komen zowel het Oude als het Nieuwe Testament aan bod, maar ook apocriefe teksten. Zelfs de duivel volgen we op de hielen.
En eens te meer zullen we kunnen besluiten dat Brugge o zo rijk is. Deze lezing is een ode aan de onuitputtelijkheid van het Brugse patrimonium.

Kruisweg Oud-Jan

3. BRUGGES UNIVERSITAIRE DROOM

William De Groote 

Sinds de late middeleeuwen heeft Brugge een dubbele droom: terug een verbinding realiseren met de zee en als Athene van de lage landen, pogen een universiteit binnen zijn muren te halen. Deze laatste droom eindigde vijfmaal in een desillusie.
Brugges universitaire droom wordt nu echt gerealiseerd in 2016.
In deze lezing wordt het duidelijk waarom het zolang geduurd heeft  vooraleer Brugge een universiteit op haar grondgebied kon krijgen.

Vives  Campus Brugge

4. EN DE BROUWER... DIE BROUWDE VOORT:
    het Brugs bierverleden, van Industriële Revolutie tot  heden.
 

Henk Anseeuw

In de tweede helft van de 19de eeuw werd de brouwerij- wereld bevrucht door de Industriële Omwenteling. Allerlei vernieuwende technieken verhoogden (eventueel) de productie, vereenvoudigden de arbeidsintensiteit, zorgden  voor  een  veiliger  werkklimaat ... en  leidden tot een meer te voorspellen product. Deze evolutie deed zich natuurlijk ook voor bij de Brugse brouwerij-ondernemingen. De 'rode' brasserie Aigle Belgica bijvoorbeeld, was een trendsetter binnen de Belgische brouwerijwereld. Een bier van lage gisting smeerde nog voor 'den Groote Oorlog' de Brugse kelen. De Lac, De Halve Maan, en 't Hamerken volgen de nieuwe modegril. Maar dit belette niet dat het aantal brouwerijen tijdens een periode van 150 jaar drastisch bleef afnemen. Toch kunnen we België heden ten dage een bierland noemen. De combinatie van toerisme en Brugge als meest gekende bierstad is hier natuurlijk niet vreemd aan. Je moet al een Brugse zot zijn om dit niet te zien. 

Wanneer? Donderdag  6 - 13 - 20 november en 11 december 2014.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.

Inschrijven?
Door overschrijving van € 26 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Bugge, met vermelding:

CBV542   (Lidnr.)…        (Voornaam en Naam)…     

Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34

Halve Maan Brugge

______________________________________________________________________

UDL Brugs Vierluik 2013-2014

1. GENEESKUNDE IN HET ANCIEN REGIME IN BRUGGE 
 
       William De Groote
 
In de zich snel ontwikkelende steden in Noordwest-Europa gedurende de twaalfde eeuw ontstaat een nood aan medische verzorging en infrastructuur.
Het stadsmagistraat wordt door de economische dreiging van de sociale subgroepen, door het infectiegevaar en door de plicht van de middeleeuwer om aan goede werken te doen, gedwongen om verzorgingsinfrastructuur te creëren. 
Hoe dat alles in Brugge gebeurde verneemt u tijdens deze lezing.
 
 
2. MET GAREMIJN OP WANDEL
    DOOR HET ACHTTIENDE-EEUWSE BRUGGE
 
       J. L. Meulemeester
 
Wie Brugge zegt, denkt onmiddellijk aan de middeleeuwen. Maar ook in de achttiende eeuw was Brugge een interessante en brui-sende stad. De voor-naamste kunstenaar die toen in Brugge
woonde was Jan Antoon Garemijn. Hij schilderde leuke genretaferelen die ons ook zichten op Brugge en omgeving bezorgen. Aan de hand van zijn schilderijen en tekeningen maken we een wandeling door het achttiende-eeuwse Brugge. 
We vernemen meer hoe de inwoners er woonden, wat ze aten en hoe ze zich verplaatsen. Ook de kledij en de levenswijze van die tijd komen aan bod. 
 
3. BRUGGE EN ZIJN IMAGOLOGIE
 
       Jo Berten
 
Elke Bruggeling weet het onderhand: Brugge is de beste stad om in te wonen. Dit bracht ons op de idee even na te gaan wat men, door de eeuwen heen, over onze stad dacht. Welk imago heeft Brugge bij de buitenlanders en bij niet-Bruggelingen?
 
We vinden daar boeiende opinies over in reis- verslagen, in essays of gewoonweg in de literatuur. We citeren:     Chaucer,
Shakespeare, Verhaeren en Paul De Wispelaere. We vonden zelfs een kritische nota uit de 16de eeuw over de dure Brugse horeca. Een Zwitser schreef ooit dat Nederlanders naar Brugge kwamen om hun Nederlands bij te schaven…
Kortom, een verrassende, verrijkende caleidoscoop; Brugge blijkt van alle seizoenen thuis te zijn.
 

 4.  BRUGGE STAD IN OORLOG

          Patrick Verbeke
 
De rol die Brugge speelde in de Eerste Wereldoorlog was verre van marginaal. De geschiedenis van de bezetting is zonder meer uniek en overschrijdt ruim het lokaal belang ervan. Brugge  kreeg opnieuw en ongevraagd de gedaante
van een havenstad. Het noorden van onze provincie met Brugge als commandocentrum, was de enige Duitse frontzone waar de Kaiserliche Marine actief was. Het bezette Brugge was daarenboven ook een frontstad. Brugge bleef gedurende de vier zware bezettingsjaren zijn toeristische functie waarnemen. De spreker zal dit nauwelijks bekend bezettingsverhaal illustreren met origineel fotomateriaal.  
 

Wanneer? 

Donderdag  14 - 21 - 28 november 
                        en 12 december 2013.
 
Begin? Telkens om 14.30 uur.
 
Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.
 
Inschrijven?
Door overschrijving van € 26 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening
van UDL-Brugge, met vermelding:
 
CBV520   (Lidnr.)…       (Voornaam en Naam)…     
 
Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34.
 
___________________________________________________________________________
 
 
 
 

UDL Brugs Vierluik 2012-2013

1. DE REYGHERE BOEKHANDEL: 125 JAAR, 
    BRUGGES   OUDSTE BOEKHANDEL
 
  Joris Barbier
 
Vanuit een rijk archief van dit oerbrugse bedrijf maken we een reis doorheen de tijd.
Hoe was het gesteld met onze eigen taal anno 1888 te Brugge?
Hoe zag de boek-handel eruit?
Hoe lagen de politieke en levensbeschouwelijke verhoudingen?
De familie De Reyghere zelf is al een geschiedenis op zich…
Huidige stand in Brugge van het boekenbedrijf en de toekomstplannen van deze boekhandel.
   
De Reyghere Boekhandel
 
2. BRUGGE  EN DE FAUNA
 
Jo Berten
 
Op zoek naar spinnenwebben en beren, en de reden daartoe. We ontwijken serpenten en gierende valken. Met een ezel hebben we eerder medelijden, en katten zijn legio op Brugse daken. We steken nog maar eens de draak, scherpen een eenhoorn tot puntens toe, we betten de bloedende (?) borst van de pelikaan en vangen vissen bij de vleet. Slakken, ganzen, karpels, duiven, zee-meerminnen. De hele ark van Noah in Brugge.
Met een streep heraldische, historische en mythologische verklaring.
Zeker en vast: na de lezing dienen er geen uilen meer naar Brugge te vliegen.
 
Bloedende borst van de pelikaan

 

 3. BRUGGE EN DE MUZIEK 

Ignace Thevelein 
 
Brugge was in de middeleeuwen en in de renaissance een bij uitstek Europese stad waar men alle soorten muziek kon horen. In de kerken klonk gregoriaanse en liturgische polyfone muziek (met als centraal punt Sint-Donaas). Franse chansons en instrumentale dansen waren te horen in het Prinsenhof en op publieke concerten. In de lezing wordt een selectie besproken van muziek uit de middeleeuwen en de renaissance die werd gespeeld in dienst van de stad, van de adel en van de kerken.
 
Muziek
 

 

4. OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN JOE ENGLISH,
    BRUGS KUNSTSCHILDER (1882-1918) 
        
Co English en Piet Debaere

De bedoeling van deze causerie is kennis te maken met de mens Joe doorheen zijn korte maar rijk gevulde loopbaan. Als kunstenaar, illustrator, humoristisch tekenaar, als ontwerper van vlaggen voor het huis English en van sluitzegels voor de soldaten tijdens WO I.
 
Met zijn familie, zijn opleiding in Brugge en Antwerpen. Zijn deelname aan prijskampen en feestvieringen, zijn sociaal netwerk via brieven en foto’s. Met de beslissing die hij nam in 1901, de gevolgen ervan voor zijn gezin in 1914 en later als frontsoldaat in Veurne.
Wij leren Joe kennen als geboren Bruggeling, die na WO I als IJzersymbool werd gewaardeerd, maar die voor alles kunstschilder wilde zijn. 
 
Joe English
Wanneer?
Op donderdagen   22 en 29 november 2012
                            en   6  en 13 december 2012
Begin? Telkens om 14.30 uur.
Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
Inschrijven?
Door overschrijving van € 25  (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV497    Lid (nr)…  (Voornaam en Naam)…     

Verantwoordelijk bestuurslid:  Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34