Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Lezingen 44ste Academiejaar 2021-2022

Lezingen 2021-2022

De lezingen zullen wegens de onzekerheid omtrent de covid-reglementering dit jaar niet georganiseerd worden.  

 
 
 
 
 
 

UDL Lezingen 43ste Academiejaar 2019-2020

Lezingen 2019-2020 (september - december 2019)

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2019-2020.

Als gevolg van de recente evolutie van het coronavirus heeft het bestuur van UDL- Brugge vzw besloten om de lezingen van maandag 16 maart en maandag 23 maart 2020 te annuleren.

Maandag 30 september 2019

 Baron Frans van Daele,  Minister van Staat
     ‘Europa in een verstoorde wereld’
In deze openingslezing zal de spreker vooral de geostrategische gevolgen van de ongebreidelde globalisering bespreken. Tegen deze achtergrond zal hij nader ingaan op de actuele concrete pijnpunten in de Europese Unie en de achterliggende wrijvingen en spanningen. Vanuit die gezichtshoek zal hij de taken aangeven die na het huidige Europese verkiezingsjaar door de Unie moeten worden aangepakt.

Maandag 7 oktober 2019

  Dhr. Peter Verlinden,  Journalist
   ‘Massamedia: vredesduiven of oorlogsstokers’
D
eze lezing handelt over de werking van de massamedia, vooral in het kader van conflictsituaties (oorlogen, terrorisme, vluchtelingenproblematiek ...), vertrekkend vanaf de nieuws-selectie tot de manier waarop media een invloed kunnen uitoefenen op het verloop van het conflict en het conflict op de werking van de media.

De discussie over de rol van de (massa-)media in onze samenleving laait geregeld weer op, met onder meer de kwestie van het zogenoemde ‘fake news’, het (gebrek aan) vertrouwen in de media, de vraag of ‘goed nieuws’ ook ‘nieuws’ kan zijn en de plaats van de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, …) bij dit alles.

 Maandag 14 oktober 2019

  Mevr. Christiane Struyven, ere-advocaat en kunsthistorica
   ‘Fotografie 1950-2000. Fotografie wordt echte kunst
In 1955 organiseert het M.O.M.A. in New York de beroemdste fototentoonstelling ooit : ‘Family of Man’. Deze expo reist de wereld rond in 95 hoofdsteden met een vredesboodschap in het tijdperk van de atoombom.
In de jaren ’60 zijn er de vele protestbewegingen in de Verenigde Staten, zoals de civil rights movement, de oorlog in Vietnam, de marginale junkie-cultuur. Fotografie wordt geëngageerd en heeft impact op de politiek.
Vanaf de jaren ’80 vormt fotografie een integraal deel van de hedendaagse kunst.
 Foto’s hebben dezelfde waarde als schilderijen of beelden. In deze lezing bespreekt Christiane Struyven deze boeiende en belangrijke evolutie.

Maandag 21 oktober 2019

Prof. Willy Peetermans, KULeuven
    ‘Infectieziekten: terug van nooit weggeweest’
Infectieziekten onderscheiden zich van andere aandoeningen door het oorzakelijk microörganisme dat overdraagbaar is vanuit een menselijk, dierlijk of omgevingsreservoir. Dit kenmerk biedt mogelijkheden voor therapie en preventie, maar vormt evenzeer een risico voor epidemische verspreiding en resistentieontwikkeling.
Infectieziekten vormen een bedreiging voor het individu en de gemeenschap. Er zijn de gekende infectieziekten (long-ontsteking, hersenvliesontsteking,…), er duiken nieuwe ziekten op (Ebola, Zika,…) en er is het groeiend probleem van resistentie tegen de beschikbare antimicrobiële genees-middelen. Vooruitgang in de diagnostiek en inzetten op een correct antibioticagebruik zijn de hoekstenen van het anti-infectieus beleid. Een goede hygiëne en effectieve vaccins hebben hun nut bewezen in de preventie.
Infectieziekten krijgen terecht de aandacht van het brede publiek want ze blijven een ‘perpetual challenge’.

Maandag 4 november 2019

 Prof. Manuel Sintobin, KULeuven
   Planeet Aarde vanuit een kosmisch perspectief
Evolutie is het universele concept waaraan de natuur – van sterrenstelsels tot microben, van planeten tot de mens – is onderworpen. De manier waarop natuurwetenschappers vandaag naar de wereld rondom ons kijken, is meer dan ooit doordrongen door dit concept van permanente verandering, dat uiteindelijk leidt tot steeds complexere structuren met een steeds grotere honger naar energie. Verandering is dan ook de rode draad in 13,8 miljard jaar kosmische geschiedenis en 4,5 miljard jaar aardse geschiedenis. En kijken we vanuit het perspectief van kosmische evolutie naar de aarde dan ontdekken we hoe uniek onze planeet eigenlijk wel is.

Maandag 9 december 2019

 Prof. Evelyne Terryn, KULeuven 
  
50 jaar consumentenrecht? De consument voldoende beschermd?’
Met de opkomst van massaproductie en massaconsumptie is ook de consumentenwetgeving ontstaan. Eerst op nationaal niveau, daarna op Europees niveau. Op vandaag is er heel wat wetgeving die consumenten beschermt: er is recht op garantie, bescherming voor wie reist, contracten moeten evenwichtig zijn en producten moeten veilig zijn. Maar er blijven ook grote uitdagingen. Consumentenrechten afdwingen blijft moeilijk, zeker bij grensover-schrijdende inbreuken door ondernemingen die internationaal actief zijn (denk bv. aan het Dieselgate schandaal). Consumenten worden soms producenten (bv. van energie) en daar is de consumentenwetgeving niet goed op afgestemd. Tevens gaan meer en meer stemmen op om ook de consument te responsabiliseren en hem als burger te laten kiezen voor duurzame consumptie. Valt dit wel te verzoenen met een hoog niveau van consumentenbescherming?

Maandag 16 december 2019

  Prof. Mark Elchardus, VUBrussel
  ‘Het moeilijke samenleven: fundamentalisme en radicalisering’
Heel wat mensen voelen zich niet meer thuis in eigen land. Nochtans is hun houding ten opzichte van diversiteit eerder positief. De spanningen die er duidelijk zijn, hebben betrekking op de aanwezigheid van moslims. 
Heel wat mensen voelen zich bedreigd door de aanwezigheid van moslims en vrezen voor hun eigenheid. Moslims van hun kant voelen zich niet aanvaard in deze samenleving en achten hun geloof bedreigd. Deze situatie wijst erop dat het proces van opname van de islam, de integratie van moslims onvoldoende is geslaagd. 
De lezing spitst de aandacht toe op de culturele integratie, de opname van de islam en de aanpassing van de islam aan de Europese seculiere samenleving. Op basis van het beschikbare onderzoeksmateriaal wordt zorgvuldig nagegaan in welke mate de godsdienstbeleving van moslims in dit land al dan niet aan de seculiere samenleving is aangepast en hoe die aanpassing kan worden bevorderd. 

 
 

Januari - maart 2020

Maandag 6 januari 2020

   Dr. Pieter Boussemaere,  Katholieke Hogeschool Vives
   ‘Tien klimaatacties die werken’
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show, een mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al van alles. Alleen, helpt het ook echt? 
Want over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat met veel gestelde vragen als: zijn elektrisch rijden, kernenergie of houtverbranding nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als ‘groene’?

Maandag 20 januari 2020

  Prof. Liesbet Geris, KULeuven
   ‘Utopie voor morgen: digitale gezondheidszorg
De moderne geneeskunde wordt geconfronteerd met de steeds grotere hoeveelheden data die van elke patiënt beschikbaar worden. Vaak lijden patiënten ook aan meer dan één ziekte, wat het plaatje nog complexer maakt. Daarenboven gaat het biomedische onderzoek razendsnel vooruit en worden er in hoog tempo nieuwe behandelingen en therapieën ontwikkeld. We verwachten van onze artsen dat zij al deze informatie op een correcte manier kunnen combineren om ons de best mogelijke behandeling te geven. De steeds toenemende digitalisering van onze samenleving kan ook hier een belangrijke rol spelen. 
Want, eerder dan een utopie voor morgen, is digitale gezondheidszorg een realiteit van vandaag

Maandag 27 januari 2020

   Prof. Els De Vos, UAntwerpen
   ‘Mogelijke toekomstige woonvormen in Vlaanderen’ 
Hoe zal de Vlaming in de toekomst wonen? Of beter geformuleerd: hoe zou hij of zij moeten wonen? In deze lezing vertrekken we vanuit de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen om van daaruit naar toekomstige, gewenste ontwikkelingen te kijken. Vormen van co-housing en collectief wonen zullen daarbij centraal staan.

Maandag 3 februari 2020

  Prof. Christoffel Waelkens, KULeuven
  ‘Exoplaneten en leven in het heelal
Er zijn heel veel sterren in het heelal.  Vandaag hebben we ook sterke aanwijzingen, zowel theoretisch als door waarnemingen, dat vele van die sterren planetenstelsels hebben, en dat planeten vergelijkbaar met de aarde niet zeldzaam hoeven te zijn.  Maar daaruit besluiten dat het heelal krioelt van (ontwikkeld) leven, is vooralsnog kort door de bocht.  Want daarvoor hebben we nog geen aanwijzingen, en begrijpen we nog te weinig over hoe 'normaal' de ontwikkeling van onze eigen biosfeer is geweest.  Zoals in vele wetenschappelijke kwesties, is het zoeken naar de juiste vragen belangrijker dan te denken dat men het antwoord weet...

Maandag 17 februari 2020

   Prof. Walter F. Bogaerts, KULeuven
  
‘Kernenergie: Quo Vadis? Verrassende waarheden en onwaarheden                      omtrent radioactiviteit, nucleaire afvalstoffen en scheurtjescentrales’
Kernenergie blijft de gemoederen beroeren. Voor de enen onontbeerlijk om tegemoet te komen aan de steeds sterker stijgende vraag naar energie, voor de anderen een ware nachtmerrie. De lezing geeft een korte introductie omtrent 'radioactiviteit', met zijn aard en oorsprong, en zijn alomtegenwoordigheid in ons dagelijks leven.
In dit kader zijn het vaak de radioactieve afvalstoffen, die aan-leiding geven tot bijzondere maatschappelijke bekommer-nissen. Ook andere potentiële problemen zullen in de voordracht onder de loupe worden genomen. Voornamelijk de recente technische problematiek  –om niet te zeggen ‘polemiek’ –  rond de zgn. ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2 springen in het oog. 

Maandag 2 maart 2020

  Dr. Rudi Proesmans, Orthomoleculair arts
  ‘Optimaal gezond zonder medicijnen’ 
We leven in een tijd waar er een over-medicalisering bestaat en de nevenwerkingen van de medicijnen hun tol eisen. Vooral ouderen slikken te veel en verkeerde medicijnen. We worden wel ouder maar onderzoek toont aan dat de levenskwaliteit bij ouderen juist naar beneden gaat.
Nochtans kunnen we perfect gezond oud worden zonder medicijnen, maar hier moet je wel iets voor doen. We moeten minder afhankelijk zijn van artsen en zelf de gezondheid in handen nemen.
Gezonde voeding (mediterraan dieet), lichaamsbeweging, de juiste voedingssupplementen en een goed mentaal evenwicht zijn de vier pijlers om gezond oud te worden.
In deze lezing zullen praktische tips meegegeven worden om je medicijngebruik te verminderen en je gezondheid te optimaliseren met een goede levenskwaliteit.

Maandag 16 maart 2020

  Prof. Stefan Rummens, KUleuven               

  Populisme als gevaar voor de democratie?
Het populisme is al jarenlang aan een opmars bezig, zowel in Europa als ook daarbuiten. In deze lezing proberen we meer greep te krijgen op dit soms moeilijk te vatten fenomeen. Wat is populisme juist? In welke mate vormt het een bedreiging voor ons democratisch systeem? Welke zijn de oorzaken ervan en wat kunnen we eraan doen? Het zijn belangrijke vragen die ons verplichten om stil te staan bij de fundamentele uitdagingen waar onze democratie vandaag mee geconfronteerd wordt.

Maandag 23 maart 2020

Mevr. Kristien Hemmerechts, auteur

 ‘Schrijven wat je niet kunt zeggen, zeggen wat je niet kunt schrijven.

De (on)macht van de pen, de macht van het taboe

Kan een schrijver ‘alles’ schrijven of zijn er ook vandaag taboes? En wat dan is de aard van die taboes? Hebben ze te maken met politieke correctheid? Met zere tenen van familie en vrienden? Met collectieve gevoeligheden? Hoe ver kan een schrijver gaan en welke prijs betaalt hij/zij voor vrijmoedigheid? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDL Lezingen 2018-2019

UDL Lezingen 42ste Academiejaar 2018-2019
(september - december 2018)

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2018-2019.

Maandag 24 september 2018

  Prof. Wim Coudenys, KULeuven

    ‘Poetins ontmoeting met de Russische geschiedenis’

Ruslands optreden in Georgië, de Krim, Oekraïne en Syrië geven de indruk dat de Koude Oorlog weer helemaal actueel is. Nog merkwaardiger is dat Poetin voortdurend het ‘verleden’ gebruikt om zijn acties te rechtvaardigen. In deze lezing vernemen we  hoe Ruslands geschiedenis zin geeft aan het heden, hoe Poetin daar handig op inspeelt en wellicht, zoals de meeste van zijn landgenoten, ook werkelijk gelooft dat het Westen sinds mensenheugenis tegen Rusland complotteert.
 

Maandag 1 oktober 2018

  Prof.  Anne van Grevenstein-Kruse, UMaastricht

   ‘De restauratie van het Lam Gods’                   

De geschiedenis van het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck (1432) is bijzonder complex geweest. Het is een wonder dat de panelen vandaag nog te bewonderen zijn in hun authentieke omgeving, de Sint-Baafskathedraal in Gent. De huidige restauratie, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in het Museum voor Schone Kunsten van Gent is begonnen in 2012 met de buitenpanelen en deze werden opgeleverd in 2016. De spectaculaire resultaten van dit project zullen toegelicht worden samen met de ethische en esthetische vragen die deze behandeling oproepen.
 

Maandag 8 oktober 2018

  Dhr. Ivo Verheyen, Jacob Smitsmuseum Mol

   ‘Het zijn allemaal bedriegers - behalve Yves Klein. Hoe kunstenaars ons (en zichzelf) in het ootje nemen’

‘Dichters liegen de waarheid’, zei Bertus Aafjes ergens in de vorige eeuw, en zelf dichter zijnde kon hij het weten. In zijn citaat kunnen we ‘dichters’ probleemloos verruimen tot ‘kunstenaars’: het zijn allemaal onverbeterlijke leugenaars en bedriegers. Maar ze doen dat zo goed dat we hun bedrog enthousiast moeten toejuichen. In deze lezing maken we een tocht doorheen de kunstgeschiedenis, met als leidraad niet de chronologie of een thema, maar de trukendoos van de kunstenaar.
   

Maandag 15 oktober 2018

    Dhr. Prakash Goossens, Fracarita International

     ‘India: een paradoxale wereldmacht geketend door religie, genderongelijkheid en kastensysteem’

India, het land van de Ganges en van meer dan één miljard inwoners. Het land waar koeien heilig zijn en grootsteden omringd worden door slums. Maar ook het land van harmonie en vredelievendheid, ondanks de enorme verschillen.  India staat in het Westen vooral bekend als het land van spiritualiteit. Tegelijkertijd hebben vele Westerlingen na een eerste kennismaking met het hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme en jainisme – vier religies die op het Indische subcontinent ontstonden – het gevoel dat deze religies moeilijk te bevatten zijn. Wat is er nu positief aan het kastensysteem? Zijn er echt 33 miljoen hindoegoden? Voelt een christen zich gemakkelijker bij het hindoe-zingevingssysteem dan bij het boeddhistische?
 

Maandag 22 oktober 2018

 Prof. Hans Van Dyck, UCLouvain

   ‘Gedragsbiologie, een beestige kijk op het leven’

Het gedrag van mensen wordt gekenmerkt door leervermogen, inzicht en karakter-eigenschappen; dat van dieren ontspruit aan hun genetisch ingebakken instinct. Daarom zien we veel cultuurgebonden variatie bij de mens, terwijl een diersoort stereotiep uit de hoek komt. Toch? Niet dus. De werkelijkheid blijkt genuanceerder. In deze lezing worden we meegenomen in de fascinerende wereld van het dierengedrag. Onze taal is doorspekt met dieren en hun gedrag. Of is het ons gedrag dat we op dieren projecteren? Hoeveel dier zit er in ons menselijk gedrag? En omgekeerd? Kan een stekelbaars introvert zijn? We zullen  ondergedompeld worden in de ‘beestige’ wereld van de gedragsbiologie.


Maandag 12 november 2018

  Prof. Bart Kerremans, KULeuven                 

   ‘Als een Trump in een porseleinen winkel: een analyse van het hoe en het waarom van een onconventioneel  presidentschap’

Trumps overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november 2016 kwam voor de meesten totaal onverwacht, hemzelf incluis en dat na een campagne met onverwachte wendingen. Bij deze overwinning doken er veel vragen op. Trump was immers een atypische kandidaat en blijkt ook een atypische president te zijn. Hij is immers een president die door een aparte combinatie van kiezers werd verkozen. We gaan daarom in op de wijze waarop deze aparte combinatie en de aparte persoonlijkheid van Trump leiden tot een oncon-ventioneel presidentschap, een presidentschap dat de grenzen van de presidentiële macht aftast aan de ene kant en dat de traditionele politieke breuklijnen doorbreekt aan de andere kant.


Maandag 10 december 2018

  Dr. Farhad Tajdar, orthopedist

   ‘Iran, de levende geschiedenis’

Iran komt vaak in de media in negatieve zin. De media beïnvloeden enorm hoe de meeste mensen over Iran denken. Tijdens deze lezing zal het echte Iran naar voren komen. Ook de geschiedenis van Iran als één van bakermatten van onze beschaving zal besproken worden. Natuurlijk zullen ook de Iraanse revolutie van 1979 en vele andere onderwerpen in verband met Iran en het Midden-Oosten aan bod komen.


Maandag 17 december 2018

   Prof. Johan Albrecht, UGent

   ‘ We eten te veel energie’

Het westerse voedingspatroon, met veel dierlijke en verwerkte producten, heeft een grote ecologische impact. Een globa-lisering van het westerse voedingspatroon moeten we dus absoluut vermijden. En toch komen voedingskeuzes amper aan bod in het klimaatbeleid. Hoe kunnen we deze paradox verklaren en welke opties hebben beleidsmakers om de consument correct te informeren en te begeleiden naar betere keuzes? De lezing  overloopt de ecologische impact van ons voedingspatroon en bespreekt enkele mogelijke oplossingen. Ook de gezondheidsvoordelen van verschillende voedings-patronen komen in dit overzicht aan bod.

 

Lezingen 42ste Academiejaar 2018-2019
(lezingen januari - maart 2019)

Maandag 7 januari 2019

  Prof.  Johan Verbraecken, UAntwerpen 

   ‘Als schaapjes tellen niet meer lukt … en je dromenland niet binnen mag’

Slapen, het lijkt iets vanzelfsprekends. Voor velen is het een "nachtmerrie". Toch is het soms met eenvoudige middelen op te lossen. De eerste stap om “slecht slapen” aan te pakken is goede “slaaphygiëne”.  Uitlokkende oorzaken moeten altijd nagegaan worden.  In het eerste deel van de lezing zal hierop uitvoerig worden ingegaan.  

Verder worden de volgende aspecten besproken: hoe realiseer je een gunstig 'slaapklimaat', wat is de plaats van slaappillen, kunnen relaxatie en ontspanning helpen?  

Wie deze voordracht heeft gevolgd krijgt alleszins een andere kijk op gezond slapen en is in staat een aantal slaapproblemen te begrijpen en zelf aan te pakken.
 

Maandag 21 januari 2019

   Prof. Ignaas Devisch, UGent

   ‘Het empathisch teveel’     

Goed doen valt niet noodzakelijk samen met doen wat goed aanvoelt. Daarom kan empathie nooit het morele kompas worden van onze maatschappij, of toch zeker niet het enige. Empathie is hard nodig zodat we voor onze naasten zorgen. Omdat het leven van hen die we niet kennen, evenveel waard is als dat van onze naasten, volstaat de directe betrokkenheid van ons inlevingsvermogen niet om de boel bijeen te houden. Dan moeten we niet uitgaan van wat goed aanvoelt, maar van wat zo goed mogelijk is voor zoveel mogelijk mensen, met name solidariteit en rechtvaardigheid.
 

Maandag 28 januari 2019

  Prof. Pascal Paepen, homas More / KULeuven

  ‘De Londense bankwereld’

Londen is niet alleen het financiële hart van Europa, het is ook het grootste financiële centrum ter wereld. In de Londense City en enkele kilometers verderop, in Canary Wharf, werken zo'n 250.000 mensen in de financiële sector. Wat doen al die bankiers? Waarom wonen en werken ze in Londen? Zijn ze verantwoordelijk voor grote financiële en economische crisissen en hebben zij - of wij - oplossingen voor zo’n crisissen, of beter nog, kunnen we zo'n crisissen in de toekomst vermijden? Het zijn vragen waarop we graag een antwoord horen.
 

Maandag 4 februari 2019

   Prof. Alex Vanneste, UAntwerpen

   ‘Vluchten tijdens Wereldoorlog I’ 

In deze lezing wordt er eerst ingegaan op de heel concrete oorzaken van de vlucht tijdens de oorlog en op de tijdstippen waarop de vluchtbewegingen het grootst waren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vlucht-bewegingen en drie verschillende vluchtrichtingen (Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk).
Daarna behandelt deze lezing het onthaal en het verblijf van de vluchtelingen in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië, de moeilijkheden die zij er ondervonden en/of die zij er eventueel creëerden.
Tenslotte komen de redenen en de omstandigheden van de terugkeer naar België aan bod. 
 

Maandag 18 februari 2019

  Ir. Jos Leys, Chemische industrie Antwerpen

  ‘Visuele parels in de wiskunde’               

Visualisatie van wiskundige begrippen kan enorm helpen bij het begrijpen ervan. Beelden en animaties zeggen veel meer dan woorden (en formules!). Vele formules verbergen echter ook prachtige figuren. M.C. Escher was hierin een pionier: hij tekende dingen met de hand die nu, zelfs met de computer, niet zo eenvoudig zijn om op het scherm te toveren. Aan de hand van enkele voorbeelden uit zijn werk gaan we tijdens deze lezing (waar geen wiskundeknobbel voor vereist is!) op zoek naar een hele reeks visuele parels in de wiskunde.
 

Maandag 11 maart 2019

Dr. Rudi Proesmans, Orthomoleculair arts

‘Optimaal gezond zonder medicijnen’

We leven in een tijd waar er een overmedicalisering bestaat en de nevenwerkingen van de medicijnen hun tol eisen. Vooral ouderen slikken te veel en verkeerde medicijnen. We worden wel ouder maar onderzoek toont aan dat de levenskwaliteit bij ouderen juist naar beneden gaat.
Nochtans kunnen we perfect gezond oud worden zonder medicijnen, maar hier moet je wel iets voor doen. We moeten minder afhankelijk zijn van artsen en zelf de gezondheid in handen nemen.
Gezonde voeding (mediterraan dieet), lichaamsbeweging, de juiste voedingssupplementen en een goed mentaal evenwicht zijn de vier pijlers om gezond oud te worden.
In deze lezing zullen praktische tips meegegeven worden om je medicijngebruik te verminderen en je gezondheid te opti-maliseren met een goede levenskwaliteit.
 

Maandag 25 maart 2019

Dhr. Yves Leterme, Minister van Staat

      'De democratie uitgedaagd’

25 jaar geleden, in de nasleep van de val van de Muur en het ineenstorten van de Sovjetunie, bereikte de hoop op een democratische toekomst voor de wereld een hoogtepunt. Het ene na het andere land, op alle continenten, maakte de overstap naar een democratisch politiek model. De democratie, zo leek het, had zijn uitdagers definitief verslagen.
Vandaag zijn de meningen eerder verdeeld. Als men pers en opiniemakers mag geloven, boeken antidemocratische bewe-gingen de ene overwinning na de andere, en zou het weldra in grote delen van de wereld afgelopen kunnen zijn met het democratische sprookje. Hebben we reden om ons zorgen te maken?

_________________________________________________________________________

Waar? Ambassadeurszaal, site Oud Sint-Jan, Mariastraat, 8000 Brugge. 

Begin? Stipt om 14.30 uur. Deuren open om 13.45 uur.

 

UDL Lezingen 2017-2018

Lezingen 2017-2018 (september - december 2017)

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2017-2018.

 

Maandag 25 september 2017

  Prof. Georges Martyn, UGent

  ‘De Kunst van het Recht: waarom Vrouwe Justitia geblinddoekt werd’

Georges Martyn, die mee schreef aan de catalogus van de Brugse tentoonstelling ‘De Kunst van het Recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld’, gaat dieper in op de symbolieken van recht en gerecht.  Waarom is in de mannenwereld van de rechtspraak van het Ancien Régime een vrouw symbool van justitie? Waar komen haar zwaard en weegschaal, maar vooral haar blinddoek vandaan? De voordracht gaat, aan de hand van tientallen kunstwerken uit het Ancien Régime, op zoek naar de historische wortels van een nog steeds populaire symboliek.

 

Maandag 2 oktober 2017

  Prof. Steven Bouckaert, KULeuven

   ‘Vluchtelingen en recht, het recht op de vlucht?                   

Wie nood heeft aan bescherming, kan in België asiel aanvragen. Hoe verhoudt de asielprocedure zich tegenover andere verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen? Welke instanties zijn betrokken bij de behandeling en het onderzoek van asielaanvragen? Welke (sociale) rechten en plichten genieten vreemdelingen tijdens het onderzoek van hun asielaanvraag? Welke rechten en plichten gelden er voor vreemdelingen van wie de asielaanvraag wordt ingewilligd? Hoe is de status geregeld van vreemdelingen van wie de aanvraag wordt afgewezen? In welke mate bakenen grondrechten en/of Europese bepalingen de ruimte af voor (nationale) wetgevers?

 

Maandag 9 oktober 2017

  Dhr. Luc Goeteyn, Ovam

   ‘Hoe klimaatveranderingen beschavingen te gronde richten’

Wat is de relatie tussen klimaatveranderingen in het verleden en de maatschappelijke evoluties die de menselijke geschiedenis hebben gekenmerkt? Uit die analyse blijkt dat kleine klimaatveranderingen grote gevolgen kunnen hebben. We  bekijken ook de klimaatverandering waar de mens nu mee geconfronteerd wordt en waar hij zelf in grote mate de oorzaak van is. Uit de ervaringen van het verleden kunnen we belangrijke lessen trekken die ons kunnen helpen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De mens zal immers al zijn creativiteit en leervermogen nodig hebben om onder het oog van de nakende klimaatstorm uit te komen. 

 

Maandag 23 oktober 2017

  Dhr. Brieuc Van Damme, Econoom        

   ‘Het Grijze Goud: hoe de kansen van de vergrijzing verzilveren’

Al te vaak wordt het vergrijzingsverhaal in termen van lasten en kosten gebracht, terwijl het ook een verhaal is van lusten en baten. Ouderen genieten steeds langer van meer gezonde levensjaren en keren het klassieke rusthuismodel bewust de rug toe. In de mate van het mogelijke zelf de regie in handen krijgen van hun derde leeftijd, daar willen steeds meer ouderen naar toe. Welke zijn de mogelijkheden voor de ouderen en hoe moet het beleid zichzelf heruitvinden om een antwoord te bieden aan de veranderde demografische, sociologische en economische realiteit? Waar zitten de valkuilen en wat biedt de toekomst? Dankzij de juiste maatregelen kunnen we de vergrijzing verzilveren!

 

Maandag 6 november 2017

  Prof. Wannes Keulemans, KULeuven

   ‘Zal er in 2050 voldoende voedsel zijn voor de wereldbevolking? Duurzame           voedselzekerheid onder druk’

Zullen we erin slagen om voldoende voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking? Zullen de voedselproductie en de productiestijging geen te grote impact hebben op het milieu? Wat is het potentieel van alternatieve productiewijzen? Deze vragen reflecteren een grote maatschappelijke bezorgdheid. Burgers, ngo’s, landbouworganisaties en beleid hebben hierover visies die niet altijd gelijklopend zijn. Soms zijn de verschillende verwachtingen zelfs tegengesteld.

 

Maandag 13 november 2017

  Dhr. Pieter Knapen, Raad voor de Journalistiek                         

   ‘Schrijft een journalist zomaar wat hij wil?
   Persvrijheid en beroepsethiek in de Vlaamse media’
 
                    

Nieuws is altijd en overal, en het aanbod lijkt met de dag te groeien. Tegelijk staat de geloofwaardigheid van de journalistiek en de media geregeld ter discussie, zeker nu er sprake is van het post-truth tijdperk en er soms ook valse nieuwssites opduiken. Maar ook de echte journalistiek ontkomt niet aan vragen  over foute berichtgeving, schokkende beelden van terreurdaden, respect voor privacy, omgang met slachtoffers, beledigende cartoons of onpartijdigheid van journalisten. Wat doen journalisten en media zelf om de kwaliteit van hun berichtgeving te waarborgen? Bestaat er een journalistieke beroepsethiek en wie garandeert dat die wordt nageleefd? Waar kan de burger terecht met klachten?

 

Maandag 11 december 2017

  Dhr. Prakash Goossens, Fracarita International

   ‘India: een paradoxale wereldmacht geketend door religie, genderongelijkheid en kastensysteem’

India, het land van de Ganges en van meer dan één miljard inwoners. Het land waar koeien heilig zijn en grootsteden omringd worden door slums. Maar ook het land van harmonie en vredelievendheid, ondanks de enorme verschillen.  India staat in het Westen vooral bekend als het land van spiritualiteit. Tegelijkertijd hebben vele Westerlingen na een eerste kennismaking met het hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme en jainisme – vier religies die op het Indische subcontinent ontstonden – het gevoel dat deze religies moeilijk te bevatten zijn. Wat is er nu positief aan het kastensysteem? Zijn er echt 33 miljoen hindoegoden? Voelt een christen zich gemakkelijker bij het hindoe-zingevingssysteem dan bij het boeddhistische?

 

Maandag 18 december 2017

   Prof. Patrick Loobuyck, UAntwerpen

   ‘Samenleven met gezond verstand’

Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ronduit ingewikkeld maken. Aanslagen, vluchtelingen, populisme: ieder schreeuwt zijn onzekerheid en angst uit. En de debatten gaan hard tegen hard, op tv, in het parlement, op Facebook, op kantoor of in de huiskamer. Het gevolg daarvan is dat we dreigen te vergeten hoe we kunnen samenleven. 

We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. Daarvoor moeten we elkaar ernstig nemen en op zoek gaan naar een verbindend verhaal. We hebben een brede consensus nodig die de samenleving schraagt en vertrouwen geeft.

 

 

Lezingen 2017-2018 (januari - maart 2018)

Maandag 8 januari 2018

  Prof. Magda Devos, UGent 

   ‘De regenboog van de Vlaamse dialecten’

 Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnip¬perd. Dat is niet altijd zo geweest. In deze lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe die grote versnippe¬ring van het Vlaamse dia¬lectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tegenstellingen binnen het West-Vlaams (en eventueel ook het Oost-Vlaams). 

 

Maandag 22 januari 2018

   Prof. Lieven Annemans, UGent

   ‘Blijft onze gezondheidszorg betaalbaar?’      

Dat de gezondheidszorg in ons land nog fel verbeterd kan worden, lijdt geen twijfel. Lieven Annemans beschrijft schrijnende toestanden en geeft als professor gezond-heidseconoom nuchter weer waar het een en het ander schort. Het gezondheidssysteem heeft inderdaad nood aan ver-beteringen. Het systeem moet voor iedereen beschikbaar zijn aan dezelfde voorwaarden. Ook wat betreft de nazorg zou er meer aandacht moeten zijn. Kortom, de gezondheidszorg vraagt om voldoende middelen om de betaalbaarheid voor patiënten te garanderen.

 

Maandag 29 januari 2018

  Prof. Petra Van Brabandt, Karel de Grote Hogeschool

  ‘Terug naar de verloren tijd … over luiheid’

Luiheid is het laatste taboe. We hollen met ons allen het volgende project, de interessante opdracht, de nieuwe uitdaging achterna. We zijn flexibele werkers en freelance-werkers; we kennen geen uren, zeggen altijd 'ja', en bepalen onze waarde in termen van ‘employability’. We slagen als we werken, als we non-stop werken. Luiheid is de laatste zonde. En zoals steeds, zijn we ook door deze zonde geobsedeerd. Zij die niet werken, moeten bewijzen dat ze willen werken. Dit verraadt hoe hard we lijden onder het werken dat we zo hartstochtelijk achterna lopen.

 

Maandag 12 februari 2018

   Prof. Ilse Jonkers, KULeuven

   ‘Bewegen om te smeren… of te slijten? 
   Hoe kraakbeenbelasting en beweging hand in hand gaan.’

Tijdens de verschillende activiteiten in het dagelijkse leven bewegen we vele jaren moeiteloos.  Onze gewrichten lijken probleemloos om te gaan met de belasting tijdens deze bewegingen. De lezing gaat in op de essentiële rol van de gewrichtsbelasting in het in stand houden van kraakbeenstructuur en gezondheid.

 

Maandag 19 februari 2018

Mevr. Liesbeth Van Impe, Journalist

   ‘De wetstraat uit de doeken’

Het overzicht bewaren op het Belgisch politiek kluwen  is niet altijd evident. Wie zijn de belangrijkste politieke spelers en waarom nemen ze een welbepaald standpunt in? Welke belangen worden er echt verdedigd? Wat gebeurt er achter de schermen? Hoe ziet de toekomst van ons land eruit? Politiek journaliste Liesbeth Van Impe observeert, analyseert en rapporteert al jaren over de gebeurtenissen in de Wetstraat. Tijdens haar lezing schept ze voor u klaarheid in het politieke landschap.

 

Maandag 26 februari 2018

  Prof. Marc De Broe, UAntwerpen 

  ‘Zin en onzin van ontwikkelingshulp’               

Aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd dat ontwikkelingssamenwerking niet altijd zinvol is, dit zowel op niveau van overheidsinitiatieven (nationale en internationale) als op kleinere schaal. De meeste voorbeelden hebben verband met zwart Afrika  aangezien dat continent over de laatste twintig jaren de grootste bedragen toegestuurd kreeg,  met in de meeste gevallen weinig of geen overduidelijke resultaten voor de bevolking.

Er waait gelukkig een nieuwe wind doorheen de manier waarop samenwerking met 'emerging countries" zou moeten gebeuren.

 

Maandag 12 maart 2018

Prof. Dr. Wim Van de Voorde, KULeuven

‘De forensisch arts als sporen(onder)zoeker’

Investigation is wat elke krimifanaat in zijn wekelijkse dosis detectives en misdaadseries te zien krijgt. Gebeurt het spoorzoeken in de realiteit ook zo? De lezing laat zien hoe de  forensische geneeskunde Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Witse, Baantjer, Aspe, Morse en al die andere speurneuzen ver overstijgt.

De forensisch patholoog professor dr. Wim Van de Voorde staat ten dienste van het gerecht en is geaccrediteerd specialist. Dit betekent dat hij en zijn team hun werk verrichten binnen een wetenschappelijk kwaliteitskader.

 

Waar? Ambassadeurszaal, site Oud Sint-Jan, Mariastraat, 8000 Brugge. 

Begin? Stipt om 14.30 uur. Deuren open om 13.45 uur.

_________________________________________________________________________

 

 

 

UDL Lezingen 2016-2017

Lezingen 2016 (najaar)

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2016-2017.

Maandag 26 september 2016

  Mevr. Mia Doornaert, Journalist
   ‘Drie continenten, drie culturen’

Maandag 3 oktober 2016

  Dhr. Bert De Vroey, Journalist
  ‘Amerika en zijn presidenten’

Maandag 10 oktober 2016

  Prof. Mia Leijssen, KULeuven
   ‘Zin vinden ondanks levensbeperkingen’

Maandag 24 oktober 2016
  Dhr. Luc Stas, Gevangenisdirecteur  Gent
   ‘Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016’

Maandag 7 november 2016
  Dhr. Michaël Van Droogenbroeck, Journalist
    ‘Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?’

 Maandag 14 november 2016
  Em. Prof. dr. Eugeen Roegiest, UGent
   ‘Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland’

Maandag 12 december 2016
  Dhr. Christian Wittebroodt, Licentiaat Morele en Religieuze Wetenschappen
   ‘Moderne kunst en religie als bondgenoten’

Maandag 19 december 2016
   Prof. Patrick Degryse, KULeuven
  ‘Hoe geologen de oudheid ontrafelen’'

Lezingen 2017 (voorjaar)

Maandag 9 januari 2017
  Dr. Dries Deweer, KULeuven
   ‘Er is een medicijn tegen je zuur’

Maandag 23 januari 2017
   Dr. Luc Swinnen, Bedrijfsconsulent
   ‘Burn-out’

Maandag 30 januari 2017
  Prof. Ludo Beheydt, UCL
 ‘De culturele identiteit van de Vlaamse en de Nederlandse schilderkunst’

Maandag 6 februari 2017
   Prof. Marc Van Ranst, KULeuven
   ‘Bedreigende virusziekten’

Maandag 13 februari 2017
    
Dhr. Luc Van den Brande, Voorzitter Raad van Bestuur VRT
    ‘De media vandaag’

Maandag 20 februari 2017
  Prof. Hendrik Cammu, VUB
   ‘Oud worden voor beginners en gevorderden’               

Maandag 6 maart 2017
   
Mevr. Claire Wiewauters, Hoger Instituut voor gezinswetenschappen
   ‘Grootouder zijn bij scheiding: een vuurtoren en/of een reddingsboei in de scheidingsstorm’

 

Waar? Ambassadeurszaal, site Oud Sint-Jan, Mariastraat, 8000 Brugge.

Begin? Stipt om 14.30 uur. Deuren open om 13.45 uur.

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

Lezingen 39ste Academiejaar 2015-2016

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2015-2016.

Maandag 5 oktober 2015

   Herman Van Rompuy, President em. European Council
   ‘Meer dan ooit Europa’

Maandag 12 oktober 2015

   Jan Verachtert, Filosoof
   ‘Zingeving op het snijvlak van filosofie, psychologie, sociologie en spiritualiteit’

Maandag 19 oktober 2015

   Mark Van de Voorde, Journalist
   ‘Wij zijn allen van 14-18’

Maandag 26 oktober 2015

   Prof. Jos Vandersloten, KULeuven
   ‘Robots en computers in de chirurgie’

Maandag 9 november 2015

   Jean-Marie Berkvens, Ere-Procureur des Konings
    ‘Vrouwe Justitia: onbekend en dus onbemind’

Maandag 7 december 2015

   Em. prof. Hugo De Man, KULeuven
   ‘Technologische (r)evolutie: een antwoord op de uitdagingen van de 21ste eeuw’

Maandag 14 december 2015  - WIJZIGING ! Omwille van ziekte van David Vergauwen.

   David Vergauwen, Docent Sint-Lucas Gent
   ‘Vijf misvattingen met betrekking tot moderne en hedendaagse kunst’

   Em. Prof. Ignace Bossuyt, KULeuven  
   'Weihnachtsoratorium' van J.S. Bach'

 

2016

Maandag 11 januari 2016

   Em. Prof. Marnix Cokelaere, KULeuven
   ‘Waarom dik worden gemakkelijk en vermageren moeilijk is’

Maandag 18 januari 2016

  Prof. Lieven D’Hulst, KULeuven 
   ‘Vlamingen in Noord-Franrijk: culturele aspecten van de migratie (1850-1914)’
 

Maandag 25 januari 2016

   Prof. Herman Van Goethem, UA    WIJZIGING, door examens aan de UA !
   ‘Een Staat in toenemende staat van ontbinding’
   Vervangen door de uitgestelde lezing van:
   De Heer David Vergauwen, Docent Sint-Lucas Gent
   ' Vijf misvattingen met betrekking tot moderne en hedendaagse kunst'.

Maandag 1 februari 2016

  Tijs Mauroo, Journalist VRT
  ‘Hoe wordt een journaal gemaakt?’

Maandag 15 februari 2016

   Prof. Dr. Constantinis Politis, KULeuven
   ‘Het gelaat in bloei en verval’

Maandag 22 februari 2016

   Prof. Antoon Vandevelde, KULeuven
   ‘De wetenschap van het geluk’

Maandag 14 maart 2016

  Peter Vanden Houte, Chief Economist  ING België 

   ‘Wordt 2016 op financieel-economisch vlak een grand-cru jaar?   

Maandag 21 maart 2016

  Prof. Erik Corijn, VUB
  ‘Kan de stad de wereld redden?’
 

Waar? Ambassadeurszaal, site Oud Sint-Jan, Mariastraat, 8000 Brugge.

Begin? Stipt om 14.30 uur. Deuren open om 13.45 uur.

_________________________________________________________________________

 

 

 

UDL Lezingen 2014-2015

Lezingen voorjaar 2015

Maandag 12 januari 2015
Theo Gallé, Nederlands journalist
  ‘Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen  kaartlezen’

Maandag 19 januari 2015
Prof. Pascal Paepen, docent Thomas More Hogeschool en HUB                   

 ‘Financieel analfabetisme: gevaren en oplossingen’

Maandag 26 januari 2015
Dr. Tom Feryn, Diensthoofd Algemene Heelkunde AZ Sint-Jan Brugge                                                    ‘Screening, diagnostiek en behandeling van darmkanker’

Maandag 9 februari 2015
Prof. Guido Vanheeswijck, UA
  ‘Actief pluralisme, tolerantie en vriendschap’

Maandag 23 februari 2015
Dr.  Jan Seys, Communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee
  ‘Onze kust anders bekeken’               

Maandag 2 maart 2015  LET OP WIJZIGING !
Prof. Lien verpoest, KU Leuven
  ‘Oekraïne vandaag’

Maandag 9 maart 2015
Prof. Koenraad Matthys, KU Leuven
  ‘Van het standaardgezin naar een prisma van huishoudens. Winnaars en verliezers van       nieuwe relatievormen’

Maandag 23 maart 2015

Prof. Johan De Tavernier, KU Leuven
 ‘Ethiek bij het houden van huisdieren’

Waar? Ambassadeurszaal, site Oud Sint-Jan, Mariastraat, 8000 Brugge.

Begin? Stipt om 14.30 uur. Deuren open om 13.45 uur.

_________________________________________________________________________

Lezingen najaar 2014

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2014-2015.

Maandag 29 september 2014
Prof. Emeritus Leo Neels, UA en KU Leuven
  ‘België, fantastisch farmaland?’

Maandag 6 oktober 2014
Piet Vanthemsche, Voorzitter Belgische Boerenbond
  ‘De toekomst van de landbouw’

Maandag 13 oktober 2014
Dirk Vermeiren, Radio- en TV journalist
  ‘Turkije, weg van Europa?’

Maandag 20 oktober 2014
Prof. Bart De Moor, KU Leuven
  ‘Nieuwe wegen voor de wetenschap’

Maandag 10 november 2014
Prof. Bernard Sabbe, UA
  ‘Schizofrenie en de werking van ons brein’

Maandag 08 december 2014
Prof. Jan Caeyers, KU Leuven
  ‘Beethoven, waarom een genie?’

Maandag 15 december 2014
Ir. Paul Lemmens, voormalig directeur Electrabel / Laborelec
  ‘Over Antarctica en het Belgisch ‘Zero Mission’ Onderzoekscentrum Prinses Elisabeth’.

UDL Lezingen 2013-2014

 Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2013-2014.

2013

Maandag 23 september 2013
  Prof. Paul Verhaeghe, UGent
  'Identiteit of het gevaar van het neoliberalisme’.

 Maandag 7 oktober 2013
   Em. Prof. Luc De Vos, KMS
    ‘Wereldoorlog I en Wereldoorlog II: een vergelijking’.                                                 
 
Maandag 14 oktober 2013
    Prof. Erik Duval, KULeuven
   ‘De Google-maatschappij: mogelijkheden en risico’s’.
 
Maandag 21 oktober 2012
     Mevr. Marcia De Wachter, Dir. Nationale Bank 
    ‘Paniek op de financiële markten. Wat met onze centen?’.
 
Maandag 04 november 2013
     Em. Prof. Marcel De Cleene, UGent
     ‘Planten als dragers van cultuur’.
 
Maandag 09 december 2013
       Em. Prof. Jos Uyttenhove, UGent
       ‘Energievoorziening in de 21ste eeuw, na Tsjernobyl, Fukushima en
        het Kyotoprotocol’.
 
Maandag 16 december 2013
      Prof. Marc Devos, UGent
      ‘De vergrijzing en de toekomst van onze pensioenen’.
 
2014
 
Maandag 13 januari 2014
   Dirk Musschoot, Journalist
    ’100 jaar Titanic: het ware verhaal van de Belgen en de Nederlanders’.
 
Maandag 20 januari 2014
    Prof. Dirk De Wachter, KULeuven
    ‘Borderline-Times: een psychiatrische analyse van onze maatschappij’.
 
Maandag 27 januari 2014
     Prof. Bart Morlion, KULeuven
     ‘Wanneer de pijn blijft. Kwaliteitsvol leven ondanks chronische pijn’.
 
Maandag 10 februari 2014 -  Let op datumwijziging: wordt Maandag 3 maart 2014! 
    Prof. Manu Keirse, KULeuven
    ‘Later begint vandaag. Antwoorden over  de laatste levensfase’.
 
Maandag 17 februari 2014
    Prof. Georgi Verbeeck, KULeuven
    ‘Van het oude naar het nieuwe Zuid-Afrika’.
 
Maandag 10 maart 2014
    Prof. Filip De Keyzer, UGent
    ‘Reuma leren begrijpen’.
 
Maandag 17 maart 2014
   Prof. Dave Sinardet, VUB-UGent         
   ‘Een analyse van de actuele binnenlandse politieke situatie’.
 
Maandag 24 maart 2014 - Let op datumwijziging: wordt  Maandag 31 maart 2014!
   Prof. Filip Lardon, UA
   ‘Een kijk op kanker’.
 
Waar?    Ambassadeurszaal, site Oud Sint-Jan,
            Mariastraat, 8000 Brugge
 
Begin?    Stipt om 14.30 uur.   Deuren open om 13.45 uur.
 
______________________________________________________________________
 
 
 
 

 

UDL Lezingen 2012-2013

Deze lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.
Ze zijn inbegrepen in het lidmaatschap 2012-2013.

Maandag 1 oktober 2012
   Prof. Bart Kerremans, KULeuven      
   ‘De presidentsverkiezingen in de USA’
 
Maandag 8 oktober 2012
   Em. Prof. Emilio Platti, KULeuven
    ‘De Egyptische lente: een islamitische lente’
                                                   
Maandag 15 oktober 2012
   Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder VDAB
   ‘De toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt’ 
 
Maandag 22 oktober 2012
   Em. Prof. Dirk Van den Auweele, KULeuven
   ‘Bedevaarten in de Middeleeuwen’
 
Maandag 29 oktober 2012
   Em. Prof. Roger Burggraeve, KULeuven   
   ‘Over racisme en broederschap volgens Levinas’
 
Maandag 12 november 2012
   Prof. Lieven Dupont, KULeuven
   ‘Astma en ademhalingsallergieën’
 
Maandag 10 december 2012
   Baron Buysse, Voorzitter Bekaertgroep
    ‘Passie voor ondernemen’
 
Maandag 17 december 2012
   Prof. Manuel Sintubin, KULeuven                              
   ‘Leven op aarde: een risicovolle onderneming’
 
 
2013
 
Maandag 7 januari 2013
Wijziging programma!
   Jacques Lesage, Voordrachtkunstenaar
   'De bende van Bakelandt'  in plaats van Marcel en Arlette
   Marcel en Arlette David reisverhaal met diaprojectie
   ‘Indonesië, een gordel van smaragd’
 
Maandag 14 januari 2013
    Prof. Ilse Samoy, UHasselt                 
    ‘Met een vergrootglas naar de kleine lettertjes 
    kijken of de juridische bescherming van de consument’
 
Maandag 28 januari 2013
    Prof. Liliane Schoofs, KULeuven
    ‘Hoe sterk gelijken we op wormen en insecten?
    Een revolutionaire kijk op de hersenen’
 
Maandag 4 februari 2013
   Prof. Giovanni Schallenbergh, UGent 
   ‘De democratische omwenteling in het 
    Midden-Oosten’                    
 
Maandag 18 februari 2013
   Prof. Lieve Goorden, UAntwerpen
   ‘Nanotechnologieën, klein maar een grote toekomst’
 
Maandag 25 februari 2013
   Prof. Dominique Bauer, Sint-Lucas Brussel-Gent
   ‘De Provence tussen Mistral en Cézanne’
 
Maandag 11 maart 2013
   Prof Wim Coudenys, KULeuven       
   ‘Eén Rusland? Poetins ontmoeting met de
   Russische geschiedenis’
 
Maandag 25 maart 2013
   Marleen Reynders, Lic. egyptologie 
   ‘Achnaton en Aton. De crisis van het polytheïsme in het oude Egypte’
 
 
Waar?  
Ambassadeurszaal, site ‘OUD SINT-JAN’     8000 Brugge.
 
Begin? Stipt om 14.30 uur.          Deuren open om 13.45 uur.