Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Mededelingen van het bestuur

Geacht UDL-Lid,

Op donderdag 22 maart e.k. sluit UDL-Brugge de lezingen 2017-2018 af met het jaarlijks ledenfeest in de Stadshallen, Markt te Brugge. Aanvang om 14.30 uur.

Het bestuur trakteert de aanwezigen op een uiterst mooi concert en een verzorgde receptie.

Voor het concert koos het bestuur het kamerfolkensemble ONOIR, een Brugse groep (8 muzikanten) die wereldmuziek brengt op een originele wijze, gedurende anderhalf uur. Een streling voor het oor.

Na het concert biedt het bestuur een receptie aan, ideaal voor een gezellige babbel onder vrienden.

De toegangsprijs van 10 € wordt besteed aan de sponsering van twee sociale projecten die op het feest worden toegelicht.

U mag ook uw partner niet-lid meebrengen. Hij of zij betaalt dan 15 €. 

U kunt storten op de bankrekening van UDL mits vermelding van FEE615, uw naam, voornaam en lidnummer. De kaarten zullen voor u dan klaarliggen aan de ingang van de zaal.

Nog niet ingeschreven? Doe het dan meteen. De afwezigen hebben steeds ongelijk.

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur.

**********************************************

UDL Mededelingen van het secretariaat

ACADEMIEJAAR 2017-2018  - TWEEDE SEMESTER

Het bestuur is nu al bezig met de voorbereiding van het volgende academiejaar.
De leden zullen het nieuw Programmaboekje 1 2018-2019 midden augustus 2018 ontvangen.

Het bestuur nodigt u uit niet te dralen met het hernieuwen van uw lidmaatschap en te letten op de uiterste inschrijvingsdatum, zodat u uw lidmaatschap kan behouden. U kunt vanaf dan ook een keuze maken uit de bijkomende activiteiten.

Nieuwe leden

Iedereen die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft kan zich als kandidaat-lid laten registreren. Om zich te laten registreren dient men contact op te nemen met het secretariaat. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail met opgave van volgende gegevens: uw naam en (officiële) voornaam, uw volledig adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw e-mailadres.

Na ontvangst van deze gegevens bekomt u een lidmaat-schapsnummer en uw naam wordt toegevoegd aan de wachtlijst van de kandidaat-leden.

Na elk academiejaar zijn er leden die hun lidmaatschap niet hernieuwen. De kandidaat-leden kunnen dan de vrijgekomen plaatsen innemen volgens hun rangorde op de wachtlijst.

Tel. 050 39 33 40 – elke werkdag tussen 9 en 11u.
E-mail:  udl.secretariaat@gmail.com

Mededelingen van het secretariaat

1. Algemene mededelingen

- Alle activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
- Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart kan niet doorgegeven worden aan derden.
- Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
- Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
- Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijk overschrijvingsformulier. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits ver-melding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
- Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
- Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

2. Wijzigingen

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer, nummer van bankrekening of e-mailadres mee te delen aan het secretariaat.

3. Terugbetalingen en annuleringen

De geprogrammeerde activiteiten brengen steeds vaste kosten en engagementen met zich mee. Annuleringen veroorzaken dan ook bijkomende kosten.
De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.

- Annulering daguitstappen:
Bij annulering wordt er altijd € 5 administratieve kosten aangerekend.
Wanneer er geen wachtlijst (meer) is krijgen de leden die als effectieve deelnemer gerangschikt zijn om de daguitstap mee te maken maar hun deelname moeten annuleren, de helft van het inschrijvingsgeld terug-betaald indien de annulering minstens 5 dagen vóór de datum van de daguitstap gemeld wordt.
Wanneer de annulering minder dan 5 dagen vóór de daguitstap geschiedt, dan wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
De leden die op de wachtlijst blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden integraal terugbetaald.
De terugbetaling geschiedt nadat de daguitstap is door-gegaan.  

- Annulering bij themawandelingen:
Bij annulering voor een themawandeling wordt het bedrag enkel terugbetaald indien iemand van de wacht-lijst de vrijgekomen plaats heeft kunnen innemen.
De terugbetaling geschiedt eveneens nadat de wandeling heeft plaatsgevonden.

- Annulering meerdaagse buitenlandse reizen:
Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend. Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.
Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering of de verzekering van het reisagentschap aangesproken worden.
De kandidaten op de wachtlijst krijgen het gestorte inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

4. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Het bestuur vraagt nadrukkelijk dat diegenen die op het einde van het academiejaar  hun lidmaatschap niet wensen te hernieuwen, hun beslissing zouden mededelen aan het secretariaat (schriftelijk, telefonisch, via e-mail).
Dit voorkomt overbodig werk en biedt de mogelijkheid aan kandidaat-leden van de wachtlijst om effectief lid te worden. Vermeld telkens uw naam en lidnummer.

5. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL organiseert.
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.
- De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen en fietstochten.
- Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.
- Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit  aanvaarden de leden de regeling die het bestuur van UDL-Brugge ter zake heeft vastgelegd.

6. Suggesties

De leden kunnen steeds suggesties doen in verband met sprekers, bepaalde onderwerpen of bijkomende activiteiten. Richt u hiervoor tot de voorzitter of tot een bestuurslid.

 

Secretariaat UDL-Brugge

Telefoon: 050 39 33 40 (op werkdagen tussen 9 en 11 uur)
E-mailadres:  udl.secretariaat@gmail.com

Adres briefwisseling:

Universiteit Derde Leeftijd
p/a Huis van de Bruggeling / Dienst Welzijn
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
Telefoon: 050 47 55 16

Rekeningnummer: BE64 4752 1384 0152   BIC KREDBEBB              

                                                                        UDL-Brugge     8000 Brugge

Bezoek onze website :  
www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

UDL Mededelingen van het secretariaat 2017-2018

Filmforum 2017-2018:
WIJZIGING IN DE ORGANISATIE

Omwille van de werken in de Lumière (die niet klaar zijn) heeft het bestuur beslist om de data van de vertoningen te wijzigen.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de veiligheid en het comfort van de UDL-leden. 

 

Nieuwe regeling:

Maandag 15 januari 2018: Lion

Maandag 5 februari 2018: The salesman

Maandag 5 maart 2018: Sprakeloos

Maandag 19 maart 2018: Manchester by the sea

Alle ingeschreven leden krijgen nieuwe filmtickets toegestuurd samen met het programmaboekje 2  - 2017-2018 dat midden december verschijnt.
De reeds toegestuurde tickets zijn niet meer geldig.

Let wel:
NU MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 IS ER DUS GEEN FILMVERTONING !


 

 

Mededelingen van secretariaat werkjaar 2017-2018

Voorwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is voor mij ieder jaar een genoegen om als schepen van seniorenparticipatie, samen met jullie voorzitter, uw rijk gevuld jaarprogramma te mogen inleiden.

 

Beste vrienden van UDL,

‘We WORDEN allemaal graag oud, maar niemand IS graag oud’! 

Zaki, die we kennen van Radio en televisie, zelf al +70, is het daar niet mee eens.  Hij voelt er zich zelfs heel gelukkig bij dat hij deze leeftijd al bereikt heeft.  Zijn gevoel deelt hij zelfs met twee boeken en een lezing over hoe je ondeugend(er) ouder kunt worden.

Hij stelt dat senioren in de gelukkigste tijd van hun leven zijn.  Jongeren hebben een verkeerd perspectief op ‘oud’ worden.  De vele reacties die hij krijgt van mensen die zijn boeken lezen en naar zijn lezingen gaan, doen hem besluiten dat je veel beter kan toeleven naar gelukkig oud worden dan dat je krampachtig probeert om jong te blijven!

Door de betere voeding, de geneeskundige zorgen, … zijn wij in staat om langer, gezonder en met minder pijn ouder te worden.  

Nostalgie wordt de dag van vandaag vaak als een ziekte bestempeld. Het tegendeel is waar: herinneringen kunnen je ook blij maken, ze zijn een middel tegen eenzaamheid en versterken ons zelfvertrouwen.

Zaki is er rotsvast van overtuigd dat je het als senior helemaal niet kalmer aan moet doen.  Hij gelooft trouwens in het gezegde: reis nu maar in eerste klasse, anders doen je kinderen het! 

Ik denk dat ik mij eens verder zal verdiepen in zijn levenswijsheden:  het interesseert mij wel om ondeu-gend(er) ouder te worden.

Heel belangrijk vind ik zijn stelling dat senioren die vrijwilligerswerk doen, een belangrijke schakel zijn in onze maatschappij.  Het maakt onze samenleving gezond en gelukkig. Als morgen de vrijwilligers wegvallen, gaat onze maatschappij failliet!

Onze voorzitter en het bestuur van UDL, vrijwilligers bij uitstek,  zijn iedere dag in de weer om de leden een mooi en gevarieerd programma aan te bieden.

Ik kan hen daar als schepen van seniorenparticipatie  niet genoeg voor bedanken!

Ik wens jullie allemaal een uitzonderlijk academiejaar toe.

Zeer genegen,
Martine Matthys, Schepen van Seniorenparticipatie

 

Beste leden van UDL-Brugge

Onze tijden zijn uitdagend: snelTIJD
Wie herinnert zich niet het lied van Herman Van Veen:
‘Op zij, opzij, opzij.
Maak plaats. Maak plaats. Maak plaats.
We hebben ongelofelijke haast’. 

We worden belaagd door allerhande prikkels en we hebben nood aan rust.
We verdrinken in de informatie en we hunkeren naar kennis.
Schrijver Bart Moeyaert ‘verlangt naar traagheid’.
Een gezonde keuze tussen doen en laten.
Zinvol gebruik maken van de tijd, want daaruit is het leven gemaakt.

Vandaar dat UDL ook dit academiejaar uit een groot aanbod van thema’s een programma heeft gedistilleerd waarvan we hopen dat het u zal boeien en plezieren.

Onze bestuursploeg wil blijven inzetten op kwaliteit.
We worden er samen beter van.
Samen met het bestuur wens ik u een verrijkend en ver-reikend academiejaar toe.

Patrick Deruwe, voorzitter.

Mededelingen van het secretariaat

1. Vernieuwen lidmaatschap voor de huidige leden

De leden die vorig academiejaar effectief lid waren kunnen – bij voorrang - hun lidmaatschap hernieuwen door de lidmaatschapsbijdrage te storten vóór 06 september 2017 (uiterste datum van inschrijving en nadien verval van het voorrecht).

Vanaf 08 september 2017 worden de geregistreerde kandidaat-leden aangeschreven  en krijgen zij de kans om effectief lid te worden. Zij nemen de niet-ingenomen plaatsen in.

Dit houdt in dat de huidige leden die na 06 september 2017  het lidgeld nog zouden storten  automatisch op de wachtlijst terecht komen. Stort dus de lidmaatschaps-bijdrage onmiddellijk na ontvangst van het programmaboekje 1 2017-2018.

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2017-2018 bedraagt  € 53, te storten op rekening BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8000 Brugge.

Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven).

LEZ598      Lid(nr.)….        (Naam en voornaam)….     

U vindt een overschrijvingsformulier in het program-maboekje, maar u kunt uiteraard ook betalen via PC-banking.

Na ontvangst van de bijdrage krijgt u midden september een lidkaart toegestuurd.

2. Voor de geregistreerde kandidaat-leden

De geregistreerde kandidaat-leden krijgen het Program-maboekje toegestuurd vanaf 08 september 2017 volgens hun rangorde van inschrijving op de wachtlijst en naargelang de beschikbare plaatsen.

Zij kunnen vanaf dan effectief lid worden door storting van € 53 op de bankrekening van UDL-Brugge. Vermeld ook in de mededelingen van uw storting: LEZ598, uw lidnummer en uw naam en voornaam (zoals hierboven aangegeven).

U ontvangt tijdig uw lidkaart  die u moet tonen aan de bestuursleden die het onthaal verzorgen aan de ingang van zaal, telkens u een lezing wenst bij te wonen. 

Uw lidmaatschap geeft u het recht op het bijwonen van 15 lezingen die plaatsvinden tussen eind september en eind maart, telkens op een maandagnamiddag om 14u30 stipt, in de Ambassadeurszaal van de site Oud Sint-Jan te Brugge.

Daarnaast kan elk effectief lid – mits betaling van het gevraagde bedrag – deelnemen aan alle andere activiteiten die UDL-Brugge organiseert en die u terugvindt in dit programmaboekje.

3. Voor de geïnteresseerde personen. Hoe lid worden?

Iedereen die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft kan lid worden van UDL-Brugge. Dit is de enige voorwaarde.

Wie lid wil worden dient zich eerst  te laten registreren als kandidaat-lid. 

Neem telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact op met het secretariaat en geef volgende gegevens door:

- naam en (officiële) voornaam
- volledig adres (straat, nummer, brievenbusnummer, postcode, gemeente)
- telefoonnummer
- geboortedatum
- e-mailadres.

U bekomt een lidmaatschapsnummer en u wordt op de wachtlijst van de kandidaat-leden geplaatst. Al naar gelang er plaatsen vrij komen, kunt u effectief lid worden. U wordt daarvan tijdig ingelicht.

4. Algemene mededelingen

- Al de activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
-  Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart kan niet doorgegeven worden aan derden.
- Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
-  Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
- Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijk overschrijvingsformulier. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits vermel-ding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
- Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
- Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

5. Wijzigingen

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer of e-mailadres mee te delen aan het secretariaat.

6. Terugbetalingen en annuleringen

De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.
Voor de meerdaagse buitenlandse reizen heeft het bestuur volgende regeling uitgewerkt.
Het organiseren van een reis brengt steeds engagementen en vaste kosten met zich mee en annuleringen ver-oorzaken steeds bijkomende onkosten.
Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend.
Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de uitgebreide reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.
Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering aangesproken worden.
De kandidaat-leden die op de wachtlijst zijn blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden hiervan tijdig verwittigd en krijgen hun inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
De terugbetaling geschiedt nadat de reis heeft plaatsgevonden.
De regeling van de terugbetalingen bij de daguitstappen en themawandelingen wordt vermeld in het Programma-boekje 2 dat in december verschijnt.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

7. Privacy

UDL-Brugge respecteert de privacy van de leden.
De persoonsgegevens die u aan het secretariaat doorgeeft worden uitsluitend gebruikt door en binnen het bestuur van UDL-Brugge en worden aan geen andere instanties of personen doorgegeven.
Berichten via e-mail worden in BCC verstuurd.

8. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Wie op het einde van het werkjaar zijn/haar lidmaatschap niet wenst te verlengen, verwittigt tijdig het secretariaat (schriftelijk, telefonisch, via e-mail).
Dit voorkomt overbodig werk en biedt kansen aan de kandidaat-leden. Vermeld naam en lidnummer.

9. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL-Brugge organiseert.
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.
- De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen en fietstochten.
- Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.
- Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit aanvaarden de leden de regelgeving die het bestuur van UDL-Brugge terzake heeft vastgelegd. 

Secretariaat UDL-Brugge

Telefoon: 050 39 33 40 (op werkdagen tussen 9 en 11 uur)
E-mailadres:  udl.secretariaat@gmail.com

Adres briefwisseling:

Universiteit Derde Leeftijd p/a Huis van de Bruggeling / Dienst Welzijn
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.

Rekeningnummer:
BE64 4752 1384 0152   BIC KREDBEBB  UDL-Brugge     8000 Brugge

Bezoek onze website :  www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

 

AANDACHT ! ! !

______________________________________________________________________

 

 

Nieuwjaarswensen voor 2017 !

 

UDL Mededelingen van het secretariaat 2016-2017


ACADEMIEJAAR 2016-2017
Voorwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is voor mij ieder jaar een bijzondere eer om u als schepen van seniorenparticipatie, samen met jullie  voorzitter,  jullie rijkgevuld  jaarprogramma te mogen inleiden.
Steeds meer mensen worden ouder: in Brugge is al 22,7 % ouder dan 65. Tegenwoordig wordt niet meer gesproken van een ‘grijze golf’, maar van een ‘grijze  tsunami’.
Echter, de nieuwe generatie senioren laat zich  niet ontmoedigen door lastige praktische en financiële  zorgen van de oude dag. Meer zelfs, van de positieve kanten over het toenemend aantal 65-plussers worden te weinig in het daglicht gezet! Het goede nieuws is dat er nog nooit zoveel mensen in goede gezondheid oud worden en dit brengt heel wat mogelijkheden met zich mee, o.a. op het vlak van kunst, cultuur, vrijwilligerswerk, sport, enz…
Met andere woorden: meer senioren, meer activiteiten.
In Brugge  zijn we ervan overtuigd dat deze grijze en zilveren generatie zeer kostbaar is en we willen het dan voor hen aangenaam maken.  Vandaar dat ik als schepen UDL in mijn hart draag en hun activiteiten graag ondersteun.
In zijn toespraak ‘Kan barmhartigheid wel een politieke leidraad zijn?’,  zei senator Steven Vanackere dat senioren niet van de politiek willen horen: we willen voor je zorgen. Ze willen wel horen: we hebben je nodig.  De verwijzing naar het liedje van the Beatles paste in deze context: ‘Will you still need me, will you still feed me, when I’m 64’. Ik sluit mij daar volmondig bij aan.
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de mensen langer gelukkig zijn in hun omgeving en vaker participeren, zich nuttig en nodig voelen, ze ook langer actief en gezond blijven.
UDL kan daar een belangrijke rol in spelen.


Ik wens jullie een uitzonderlijk  40ste academiejaar toe.

Zeer genegen,  Martine Matthys, Schepen van Seniorenparticipatie.

Beste leden van UDL-Brugge

40 jaar UDL, de seniorenuniversiteit van Brugge. 

Al veertig jaar vinden leergierige senioren UDL een interessante tijdsbesteding. Hier past een woord van dank voor alle medewerkers die hun beste beentje hebben voorgezet vanaf de stichting tot nu.  

De moderne senior wil in een sterk evoluerende wereld een veerkrachtige, open geest aanhouden .

Leven met een open geest betekent dat je open staat voor nieuwe verhalen, ideeën, mensen, denkbeelden en situaties. Niet iedereen heeft evenveel achtergrondkennis, vandaar onze inspanningen om op diverse gebieden waardevolle informatie aan te bieden via lezingen en interessante cursussen en uitstappen. Je weet nooit wat voor bijzondere dingen je kunt ontdekken.

Trouwens, bijleren zorgt altijd voor een energieboost. 

Bekijk rustig wat u interesseert en maak uw keuze uit het programma. Het bestuur heeft weer inspanningen geleverd om kwaliteit te bieden, een heel academiejaar lang. 

Ik wens u alvast een interessant  jaar toe. 

Patrick Deruwe, voorzitter.

Voorzitter Patrick Deruwe.

 

 

 

 

Nieuwjaarswensen 2016

I N   M E M O R I A M   C A R L O S   V E R M E U L E N

26 november 1936 - 7 maart 2015

Op 7 maart jongstleden overleed ons ex-bestuurslid Carlos Vermeulen.
Hij trad toe tot het bestuur in 2001 en was tot 2011 onze trouwe, nauwgezette chef-technicus verantwoordelijk voor de geluidsinstallatie op maandag en tijdens de verschillende cursussen. In 2006 werd hij programma-verantwoordelijke voor de cursus ‘Klassieke Muziek’, een taak die hij met dezelfde toewijding op zich nam tot 2010.
Carlos was een trouw, joviaal en plichtsbewust bestuurslid op wie we in alle omstandigheden konden rekenen. Geen inspanning was hem te veel.
Zijn overlijden laat een grote leemte na.
Wij zullen hem missen maar zeker niet vergeten!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

I N    M E M O R I A M

 

Joris Laporte was sinds april 1999 bestuurslid
en sinds september 2001 algemeen secretaris van onze UDL.
Hij bouwde het secretariaat op een meer professionele manier uit
en was ook op vele andere domeinen binnen de vereniging actief.
Hierbij denken we aan de informaticacursussen die hij inrichtte,
het diaporama, de opfriscursussen ‘Verkeerskennis voor senioren’ 
de cursus ‘Wegwijs in Jazz’, de medewerking aan de daguitstappen.
Samen met zijn echtgenote Jo Deloof zette hij zich eveneens in voor het Filmforum.

Zijn inzet voor UDL-Brugge was groot
en zijn overlijden wordt dan ook als bijzonder pijnlijk ervaren,
zowel door het bestuur als door de vele leden
die hem gekend hebben als een joviale en innemende persoon.

_________________________________________________________________________

 

Mededelingen naar het bestuur

Bij iedere mededeling naar het bestuur
gelieve steeds je volledige  naam en voornaam,
adresgevens en telefoonnummer te vermelden.
________________________________________________________

Overlijden Marcel David

Marcel David 1932-2013

Op 26 september overleed de heer Marcel David.

Hij was jarenlang bestuurslid en penningmeester van UDL-Brugge.

Een hartelijke joviale man die door iedereen erg gewaardeerd werd.

Niet in het minst voor de prachtige reisreportages die hij begin januari voor de leden bracht.

We zullen hem missen!

____________________________________________________________________

 
 
 
Julien Vandeweghe
 
Overlijden Julien Vandeweghe
 
Op woensdag 6 februari 2013 is de ere-voorzitter van UDL-Brugge,
de heer Julien Vandeweghe overleden op 94-jarige leeftijd.
Hij was ondervoorzitter van UDL-Brugge van 1988 tot 1989 en voorzitter van onze vereniging van 1989 tot 1993.
Julien was een innemend, wijs en getalenteerd man die de UDL met enthousiasme heeft begeesterd en geleid.
UDL-Brugge is hem veel dankbaarheid verschuldigd.
 

 De uitvaartplechtigheid was op woensdag 13 februari 2013

om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. 

 

Voor zijn gedachtenis schreef hij eigenhandig volgende tekst
die ons wellicht allemaal kan inspireren:

De Tijd
Stilt niet het verdriet
Om het verlies van een geliefde.
De Tijd
Leert u te aanvaarden
Wat ge niet veranderen kunt.
De Tijd
Leert u waarderen
Al wat u vroeger zo lief was.
De Tijd
Leert u vreugde vinden
In de mooiste herinneringen
Die diep geworteld zijn
In uw eigenzijn.
 
    

 _________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
  

UDL Mededelingen van het secretariaat 2011-2012

.UDL wint 'Prijs Sociaal-Culturele Raad 2011'

Artikel uit KW Brugsch Handelsblad van vrijdag 27 april 2012 (Blz.19)

UDL wint 'Prijs Sociaal-Culturele Raad' 2011